نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و شاخص های فیزیولوژیکی رشد بادام‌زمینی تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی


صفحات: 216-230

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.51529

چکیده
اثر تاریخ کاشت و مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد دانه بادام‌زمینی طی آزمایشی به‌صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی۹۲-۹۱ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا همدان بررسی شد. سه تاریخ کاشت اول خرداد ،۱۰ خرداد و۲۰ خرداد بعنوان کرت اصلی و مصرف کود زیستی و شیمیایی در چهار سطح شامل مصرف کود شیمیایی فسفاته کامل و۵۰ درصد کود شیمیایی نیتروژنه+ کود زیستی نیتروژنه، کود شیمیایی نیتروژنه کامل و ۵۰ درصد کود شیمیایی فسفاته+ کود زیستی فسفره، ۵۰ درصد کود شیمیایی نیتروژنه و۵۰ درصد کود شیمیایی فسفاته+ کاربرد توام کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره و استفاده کامل ۱۰۰ در صد از کودهای شیمیایی بعنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثرات تاریخ کاشت، کود و اثرات متقابل تاریخ کاشت و کود برای حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر ماده خشک کل، دوام سطح برگ، عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی‌دار شد. برای میزان سبزینگی برگ، روز تا گلدهی، روز تا غلاف‌دهی، روز تا رسیدگی اثرات متقابل تاریخ کاشت و کود معنی‌دار نبود. در تاریخ کاشت دوم برای حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر ماده خشک کل، دوام سطح برگ روند تیمارهای مصرف انفرادی کود زیستی نیتروژنه و کود زیستی فسفره مشابه تاریخ کاشت اول بود، ولی از لحاظ مقدار کاهش داشت. در تاریخ کاشت سوم شاخص‌های حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر ماده خشک کل نسبت به تاریخ کاشت اول به ترتیب ۶۴، ۷۶ و ۷۱ درصد کاهش نشان دادند. حداکثر مقادیر شاخص های مذکور در تاریخ کاشت اول و با تیمار مصرف ۱۰۰% کود شیمیایی و کاربرد توام کود شیمیایی و زیستی نیتروژنه+ فسفره حاصل شد.

کلمات کلیدی:   شاخص های رشد; عملکرد; کاربرد تلفیقی کود; کود زیستی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154