نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان  PDF    دانلود : 3314
  محمد بنایان ; احمد نظامی ; علی گنجعلی ; عبدالرضا باقری 634-642
  بازدید: 603
  تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)  PDF    دانلود : 4771
  سیما سهرابی ; محمد حسن راشد محصل ; مهدی نصیری محلاتی ; سید کریم موسوی 643-648
  بازدید: 574
  ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه  PDF    دانلود : 5259
  محمد بهزاد امیری ; رضا قربانی ; محسن جهان ; حمید رضا احیایی 649-658
  بازدید: 638
  ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های اصلاحی حاصل از توده های بومی کنجد  PDF    دانلود : 4583
  فروز نصیری ; قدرت الله سعیدی 659-666
  بازدید: 638
  شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد  PDF    دانلود : 5017
  مینا صالحی ; قدرت الله سعیدی 667-673
  بازدید: 531
  بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‌های پنبه (Gossypium sp.) موجود در ژرم ‌پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ایISSR  PDF    دانلود : 4060
  فرج‌اله شهریاری احمدی ; مهدی صالحی ; ولی‌اله قاسمی عمران ; محمدرضا رمضانی‌مقدم 674-680
  بازدید: 606
  ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N۸۰) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 5678
  سیده حدیثه بهاری ساروی ; همت اله پیردشتی 681-689
  بازدید: 986
  تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد  PDF    دانلود : 3335
  هادی زرقانی ; احمد نظامی ; محمد خواجه حسینی ; ابراهیم ایزدی در بندی 690-698
  بازدید: 628
  اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج  PDF    دانلود : 4859
  المیرا محمدوند ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; عباس شهدی 699-708
  بازدید: 611
  بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه  PDF    دانلود : 4192
  سرور خرم دل ; پرویز رضوانی مقدم ; افسانه امین غفوری ; جواد شباهنگ 709-725
  بازدید: 1104
  بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد  PDF    دانلود : 4862
  بیژن سعادتیان ; فاطمه سلیمانی ; گودرز احمدوند ; سمیه وجدانی آرام 726-734
  بازدید: 675
  تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان  PDF    دانلود : 4799
  روزبه فرهودی ; مریم مکی زاده تفتی 735-741
  بازدید: 726
  تأثیر کود نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب ارقام کنجد در شرایط یزد  PDF    دانلود : 5698
  احسان شاکری ; مجید امینی دهقی ; سید علی طباطبایی ; سیدعلی محمد مدرس ثانوی 742-750
  بازدید: 916
  اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک  PDF    دانلود : 4918
  محسن جهان ; محمد بهزاد امیری ; فروغ دهقانی‌پور ; محمدکاظم تهامی 751-763
  بازدید: 725
  بررسی برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش‌های خشکی و شوری  PDF    دانلود : 3650
  محمّدتقی عبادی ; اکرم فرزانه ; عباداله عبادی ; سیّدحسین نعمتی 764-773
  بازدید: 807
  اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ  PDF    دانلود : 4869
  مجید نوروزی ; سید عبدالرضا کاظمینی 774-780
  بازدید: 855
  بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا  PDF    دانلود : 5096
  بهنوش رحیمی ; رضا صدرآبادی حقیقی 781-788
  بازدید: 577
  تأثیر تراکم بوته در تاریخ‌های مختلف کاشت بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC۴۰۳suعملکرد و اجزای عملکرد ذرت  PDF    دانلود : 6775
  فرهاد عزیزی ; علی ماهرخ 789-795
  بازدید: 663