دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 888 صفحه 634-642 PDF
تعداد مشاهده : 788 صفحه 643-648 PDF
تعداد مشاهده : 886 صفحه 659-666 PDF
تعداد مشاهده : 915 صفحه 667-673 PDF
تعداد مشاهده : 946 صفحه 674-680 PDF

تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد

هادی زرقانی; احمد نظامی; محمد خواجه حسینی; ابراهیم ایزدی در بندی
تعداد مشاهده : 1055 صفحه 690-698 PDF

بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه

سرور خرم دل; پرویز رضوانی مقدم; افسانه امین غفوری; جواد شباهنگ
تعداد مشاهده : 1649 صفحه 709-725 PDF

بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد

بیژن سعادتیان; فاطمه سلیمانی; گودرز احمدوند; سمیه وجدانی آرام
تعداد مشاهده : 1073 صفحه 726-734 PDF
تعداد مشاهده : 1258 صفحه 742-750 PDF
تعداد مشاهده : 1147 صفحه 764-773 PDF
تعداد مشاهده : 1332 صفحه 774-780 PDF
تعداد مشاهده : 816 صفحه 781-788 PDF