دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج

محمد مهدی نخجوانی مقدم; الهام فرهادی اسکویی; سید حسین صدرقاین; ابراهیم نجفی

ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها

احمد نظامی; حمید رضا خزاعی; فرزاد حسین پناهی; سید فاضل فاضلی کاخکی

مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد

عبدالرضا احمدی; محمد حسن راشد محصل; حمید رضا خزاعی; علی قنبری; رضا قربانی; سیدکریم موسوی

مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری

یاسر علی زاده; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; فرزین پور امیر

اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه

محمدبهزاد امیری; پرویز رضوانی مقدم; رضا قربانی; جبار فلاحی; رضا دیهیم فرد; فرنوش فلاح پور

تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو

نیر اعظم خوش خلق سیما; رمضانعلی علی تبار; مهله اقبالی نژاد; پریسا بابازاده; سارا طالع احمد

تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L

ندا صفدری منفرد; ایرج اله دادی; محمدعلی باغستانی; حمید ایران نژاد; اسکندر زند

ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین

ابراهیم ایزدی دربندی; علی اصغر چیت بند; عباس عباسیان; مجید حیدری

تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata

شیرین قاضیان تفریشی; امیر آینه بند; حسین توکلی; سعید خاوری خراسانی; محمد جلینی

اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica

امیر احمدی آغ تپه; احمد قنبری; علیرضا سیروس مهر; براتعلی سیاه سر; محمدرضا اصغری پور