دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج

محمد مهدی نخجوانی مقدم; الهام فرهادی اسکویی; سید حسین صدرقاین; ابراهیم نجفی
تعداد مشاهده : 923 صفحه 13-22 PDF

ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها

احمد نظامی; حمید رضا خزاعی; فرزاد حسین پناهی; سید فاضل فاضلی کاخکی
تعداد مشاهده : 548 صفحه 23-30 PDF

مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد

عبدالرضا احمدی; محمد حسن راشد محصل; حمید رضا خزاعی; علی قنبری; رضا قربانی; سیدکریم موسوی
تعداد مشاهده : 915 صفحه 45-53 PDF

مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری

یاسر علی زاده; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; فرزین پور امیر
تعداد مشاهده : 948 صفحه 54-63 PDF

اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه

محمدبهزاد امیری; پرویز رضوانی مقدم; رضا قربانی; جبار فلاحی; رضا دیهیم فرد; فرنوش فلاح پور
تعداد مشاهده : 812 صفحه 64-72 PDF
تعداد مشاهده : 939 صفحه 73-87 PDF

تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو

نیر اعظم خوش خلق سیما; رمضانعلی علی تبار; مهله اقبالی نژاد; پریسا بابازاده; سارا طالع احمد
تعداد مشاهده : 1135 صفحه 107-120 PDF
تعداد مشاهده : 673 صفحه 121-130 PDF

تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L

ندا صفدری منفرد; ایرج اله دادی; محمدعلی باغستانی; حمید ایران نژاد; اسکندر زند
تعداد مشاهده : 803 صفحه 131-140 PDF
تعداد مشاهده : 744 صفحه 141-151 PDF

ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین

ابراهیم ایزدی دربندی; علی اصغر چیت بند; عباس عباسیان; مجید حیدری
تعداد مشاهده : 723 صفحه 152-161 PDF
تعداد مشاهده : 1050 صفحه 162-170 PDF

تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata

شیرین قاضیان تفریشی; امیر آینه بند; حسین توکلی; سعید خاوری خراسانی; محمد جلینی
تعداد مشاهده : 1283 صفحه 171-178 PDF
تعداد مشاهده : 1001 صفحه 179-190 PDF
تعداد مشاهده : 850 صفحه 191-199 PDF

اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica

امیر احمدی آغ تپه; احمد قنبری; علیرضا سیروس مهر; براتعلی سیاه سر; محمدرضا اصغری پور
تعداد مشاهده : 918 صفحه 200-207 PDF