نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)  PDF    دانلود : 3995
  فرنوش فلاح پور ; علیرضا كوچكی ; مهدی نصیری محلاتی ; ماهرخ فلاحتی رستگار 214-208
  بازدید: 555
  ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)  PDF    دانلود : 3988
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; سارا سنجانی 215-225
  بازدید: 533
  اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 5805
  روشنک شهریاری ; محمد خواجه حسینی ; سید مجید هاشمی نیا 226-233
  بازدید: 571
  بررسی تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر تحمل تنش شوری ارقام کلزا  PDF    دانلود : 4951
  روزبه فرهودی 234-240
  بازدید: 580
  تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد  PDF    دانلود : 3286
  پرویز رضوانی مقدم ; ابوذر صبوری ; علی اصغر محمدآبادی ; روح اله مرادی 241-250
  بازدید: 541
  بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات  PDF    دانلود : 6832
  بهنام روستا باغی ; حمید دهقانی ; بهرام علی زاده ; ناصر صباغ نیا 251-258
  بازدید: 506
  پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC۶۶۶ به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان  PDF    دانلود : 4721
  مژگان بیرانوندی ; امیر قلاوند ; یوسف فیلی زاده ; سید کریم موسوی ; عبدالرضا احمدی 259-267
  بازدید: 489
  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) )  PDF    دانلود : 3155
  هادی زرقانی ; مهدی محمدیان ; پرویز رضوانی مقدم ; عبدالجلیل یانق 268-274
  بازدید: 581
  بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری  PDF    دانلود : 4045
  سعید خانی نژاد ; محمد کافی ; حمیدرضا خزاعی ; جواد شباهنگ ; جعفر نباتی 275-284
  بازدید: 407
  تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)  PDF    دانلود : 7206
  صادق اسماعیل پور ; جعفر اصغری ; محمدنقی صفرزاده ویشگایی ; حبیب اله سمیع زاده لاهیجی 283-290
  بازدید: 532
  ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum  PDF    دانلود : 6310
  مریم توانا ; مجید عزیزی ; محمد فارسی 291-299
  بازدید: 584
  اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)  PDF    دانلود : 9437
  رقیه سادات حسینی ; سراله گاشی ; افشین سلطانی ; مهدی کلاته ; محبوبه زاهد 300-306
  بازدید: 683
  ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max)  PDF    دانلود : 4886
  سید کریم موسوی ; پیمان ثابتی ; ناصر باقرانی 307-315
  بازدید: 623
  تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای ۱۳۴E۱۳۴A+ و ۱۷۴E۱۷۴A + زنگ زرد  PDF    دانلود : 6059
  محمدرضا بی همتا ; امین ابراهیمی ; محمد دشتکی 326-316
  بازدید: 606
  مقایسة کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان  PDF    دانلود : 5747
  سید مسعود ضیائی ; فرزاد حسین پناهی ; جعفر ولی زاده ; سید ابوالقاسم برآبادی 336-327
  بازدید: 488
  بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی  PDF    دانلود : 7682
  محسن جهان ; محمد بهزاد امیری ; مهسا اقحوانی شجری ; محمد کاظم تهامی 356-337
  بازدید: 490
  اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)  PDF    دانلود : 6345
  عادل مدحج ; علی کیهانی 364-357
  بازدید: 728
  مطالعه واکنش عملکرد گندم به تنش رقابت و سطوح مختلف نیتروژن  PDF    دانلود : 7448
  سارا اسدی ; امیر آینه بند ; افراسیاب راهنما قهفرخی 376-365
  بازدید: 555
  abstract  PDF    دانلود : 5490
  Abstract AbیTract
  بازدید: 500