دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 962 صفحه 377_389 PDF

مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی

ویدا مختاری; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; محسن جهان
تعداد مشاهده : 695 صفحه 401_407 PDF

اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

سید محمد سیدی; پرویز رضوانی مقدم; رضا قربانی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 931 صفحه 408_ 420 PDF

بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum)

مهدی محمدیان; پرویز رضوانی مقدم; هادی زرقانی; عبدالجلیل یانق
تعداد مشاهده : 573 صفحه 421 _ 429 PDF
تعداد مشاهده : 808 صفحه 430_436 PDF

واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد

علی کمندی; احمد نظامی; محمد کافی; سیدابوالفضل جوادیان
تعداد مشاهده : 612 صفحه 437 _445 PDF
تعداد مشاهده : 793 صفحه 460_472 PDF

تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی

امیر حسین خوشگفتارمنش; حمیدرضا عشقی‌زاده; فرزاد مندنی
تعداد مشاهده : 687 صفحه 472_482 PDF
تعداد مشاهده : 804 صفحه 483_492 PDF

ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره

امیرحسین شیرانی راد; حمید رضا جبّاری; عباس دهشیری
تعداد مشاهده : 2092 صفحه 493_505 PDF

اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.)

محبوبه زاهد; سراله گالشی; ناصر لطیفی; افشین سلطانی; مهدی كلاته; رقیه السادات حسینی
تعداد مشاهده : 839 صفحه 506_514 PDF
تعداد مشاهده : 688 صفحه 515_523 PDF
تعداد مشاهده : 840 صفحه 524_531 PDF

Abstract

Abstract Abیtract
تعداد مشاهده : 603 PDF