دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی

ویدا مختاری; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; محسن جهان

اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

سید محمد سیدی; پرویز رضوانی مقدم; رضا قربانی; مهدی نصیری محلاتی

بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum)

مهدی محمدیان; پرویز رضوانی مقدم; هادی زرقانی; عبدالجلیل یانق

واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد

علی کمندی; احمد نظامی; محمد کافی; سیدابوالفضل جوادیان

تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی

امیر حسین خوشگفتارمنش; حمیدرضا عشقی‌زاده; فرزاد مندنی

اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.)

محبوبه زاهد; سراله گالشی; ناصر لطیفی; افشین سلطانی; مهدی كلاته; رقیه السادات حسینی

Abstract

Abstract Abیtract