دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; زینت برومند رضازاده; مریم جهانی; لیلا جعفری
تعداد مشاهده : 695 صفحه 1-8 PDF

اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی; محمد کافی; احمد نظامی; پرویز رضوانی مقدم; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی
تعداد مشاهده : 969 صفحه 17-26 PDF

بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد

پرویز رضوانی مقدم; سارا بخشایی; افسانه امین غفوری; لیلا جعفری
تعداد مشاهده : 597 صفحه 27-33 PDF
تعداد مشاهده : 771 صفحه 34-43 PDF

اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

رقیه سادات حسینی; سراله گاشی; افشین سلطانی; مهدی کلاته; محبوبه زاهد
تعداد مشاهده : 828 صفحه 44-52 PDF

بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی

حامد جوادی; محمد جواد ثقه الاسلامی; سید غلامرضا موسوی
تعداد مشاهده : 1033 صفحه 53-64 PDF
تعداد مشاهده : 761 صفحه 65-72 PDF

ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.)

بیژن سعادتیان; گودرز احمدوند; فاطمه سلیمانی; سمیه وجدانی آرام
تعداد مشاهده : 728 صفحه 91-98 PDF
تعداد مشاهده : 665 صفحه 118-126 PDF
تعداد مشاهده : 689 صفحه 137-145 PDF
تعداد مشاهده : 447 صفحه 146-152 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 516 PDF