نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)  PDF    دانلود : 5461
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; زینت برومند رضازاده ; مریم جهانی ; لیلا جعفری 1-8
  بازدید: 460
  بررسی برخی از عوامل محیطی موثر بر سبزشدن و استقرار توده های مختلف کلزا در مزارع استان خراسان  PDF    دانلود : 4984
  عبدالجلیل یانق ; محمد خواجه حسینی 9-16
  بازدید: 316
  اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)  PDF    دانلود : 3513
  جعفر نباتی ; محمد کافی ; احمد نظامی ; پرویز رضوانی مقدم ; علی معصومی ; محمد زارع مهرجردی 17-26
  بازدید: 572
  بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد  PDF    دانلود : 3018
  پرویز رضوانی مقدم ; سارا بخشایی ; افسانه امین غفوری ; لیلا جعفری 27-33
  بازدید: 395
  اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.)  PDF    دانلود : 4171
  نگار ظریف پور ; محمد تقی ناصری پور یزدی ; مهدی نصیری محلاتی 34-43
  بازدید: 448
  اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)  PDF    دانلود : 5729
  رقیه سادات حسینی ; سراله گاشی ; افشین سلطانی ; مهدی کلاته ; محبوبه زاهد 44-52
  بازدید: 467
  بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی  PDF    دانلود : 7470
  حامد جوادی ; محمد جواد ثقه الاسلامی ; سید غلامرضا موسوی 53-64
  بازدید: 594
  تحریک رشد، افزایش آهن، پتاسیم و ترکیبات دیواره سلولی با کاربرد سیلیسیم در گیاه برنج تحت شرایط کمبود آهن  PDF    دانلود : 6552
  زهرا کیانی چلمردی ; احمد عبدل زاده ; حمید رضا صادقی پور 65-72
  بازدید: 402
  اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید ۷۰۰S.C در شرایط محیطی شوشتر  PDF    دانلود : 5524
  زیبا زارعی ; عادل مدحج ; شاپور لرزاده 73-79
  بازدید: 550
  بررسی تاثیر دور آبیاری و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی عدس الملک در منطقه بیرجند  PDF    دانلود : 4968
  حسین طبیعی ; برادران برادران 80-90
  بازدید: 393
  ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 5592
  بیژن سعادتیان ; گودرز احمدوند ; فاطمه سلیمانی ; سمیه وجدانی آرام 91-98
  بازدید: 448
  بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام گندم نان تحت شرایط آبیاری کامل و تنش‌رطوبتی آخر فصل با استفاده از روشهای آماری چند متغیره  PDF    دانلود : 7460
  سلیمان محمدی 99-109
  بازدید: 423
  تاثیر محلول‌پاشی نانو ذرات اکسید آهن و روی بر رشد و محتوای یونی دو ژنوتیپ ذرت (Zea mays)در شوری های متفاوت خاک  PDF    دانلود : 8940
  علیرضا فتحی ; مرتضی زاهدی 110-117
  بازدید: 1045
  ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.)  PDF    دانلود : 3641
  قدریه محمودی ; علی قنبری ; فرزاد حسین پناهی 118-126
  بازدید: 449
  ارزیابی اثر کود های شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)  PDF    دانلود : 4759
  مرتضی گلدانی ; سید فاضل فاضلی کاخکی 127-136
  بازدید: 577
  بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L.) در منطقه مشهد  PDF    دانلود : 4750
  محمد غیاث آبادی ; محمد خواجه حسینی ; علی اصغر محمد آبادی 137-145
  بازدید: 456
  تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های ۱۲ رقم گندم  PDF    دانلود : 5353
  ریحانه فرشید ; احسان صحرایی ; غلامرضا زمانی 146-152
  بازدید: 340
  abstract  PDF    دانلود : 5898
  Abstract AbیTract
  بازدید: 385