نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 3044
  سمانه نجیب نیا ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; حسن پرسا 153-163
  بازدید: 462
  تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی  PDF    دانلود : 3574
  اعظم لشکری ; پرویز رضوانی مقدم ; افسانه امین غفوری 164-169
  بازدید: 434
  تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان  PDF    دانلود : 3481
  علیرضا کوچکی ; رضا دیهیم فرد ; رضا میرزایی تالارپشتی ; محمد خیرخواه 170-177
  بازدید: 572
  اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare)  PDF    دانلود : 3372
  علیرضا باقری ; محمد حسن راشد محصل ; پرویز رضوانی مقدم 178-188
  بازدید: 513
  بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان  PDF    دانلود : 3084
  احمد نظامی ; سید فاضل فاضلی کاخکی ; هادی زرقانی ; جواد شباهنگ ; محمد رضا گندم زاده 189-195
  بازدید: 336
  اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری  PDF    دانلود : 3206
  سعید خانی نژاد ; محمد کافی ; جعفر نباتی 196-206
  بازدید: 812
  مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)  PDF    دانلود : 3293
  زینب اورسجی ; محمد حسن راشد محصل ; نظامی نظامی ; مجید عباسپور ; مهدی نصیری محلاتی 207-214
  بازدید: 432
  واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 5956
  عادل سی و سه مرده ; حمید فاتح ; هدیه بدخشان 215-228
  بازدید: 601
  اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی  PDF    دانلود : 6429
  بتول مهدوی ; سید علی محمد مدرس ثانوی ; مجید آقاعلیخانی ; مظفر شریفی ; سید علی علوی اصل 229-236
  بازدید: 769
  تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه  PDF    دانلود : 5176
  شهرام نظری ; فائزه زعفریان ; اسفندیار فرهمندفر ; اسکندر زند ; سلمان عظیمی سوران 237-245
  بازدید: 550
  بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)  PDF    دانلود : 5625
  اسماعیل رضائی چیانه ; مهدی تاج بخش ; اروج ولیزادگان ; فرزاد بنائی اصل ; حسن مهدوی کیا 246-253
  بازدید: 1088
  ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا  PDF    دانلود : 5333
  سیده مژگان ابطحی فروشانی ; احمد ارزانی ; محمد حسین فتوکیان 254-263
  بازدید: 570
  اثر شوری و روش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم گلرنگ (Carthamustinctorius L.) بهاره  PDF    دانلود : 6868
  فاطمه بهادرخواه ; سید عبدالرضا کاظمینی 264-272
  بازدید: 602
  تأثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴  PDF    دانلود : 5749
  عیسی مقصودی ; امیر قلاوند ; مجید آقاعلیخانی 273-282
  بازدید: 484
  ارزیابی عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف تنش کم آبی  PDF    دانلود : 5553
  علی رضا سبحانی ; حسن حمیدی 283-295
  بازدید: 476
  تأثیر کاربرد زئولیت طبیعی بر تحمل به تنش کم آبیاری در ذرت دانه‌ای  PDF    دانلود : 5128
  علی ماهرخ ; فرهاد عزیزی 296-304
  بازدید: 518
  تاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L. )  PDF    دانلود : 5465
  حشمت امیدی ; طاهره میرزازاده ; محسن رودپیما 305-315
  بازدید: 426
  اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت  PDF    دانلود : 6020
  حسین سعیدی گراغانی ; رستم یزدانی بیوکی ; ندا سعیدی گراغانی ; حمید سودایی زاده 316-327
  بازدید: 725
  تاثیر تنش شوری و محلول پاشی متیل جاسمونات بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، کارائی مصرف آب و عملکرد بابونه آلمانی  PDF    دانلود : 6151
  فاطمه سلیمی ; فرید شکاری ; جواد حمزه ئی 328-334
  بازدید: 702
  abstract  PDF    دانلود : 4228
  Abstract AbیTract
  بازدید: 399
  جلد  بدون عنوان    دانلود : 1251
  نشریه نشریه
  بازدید: 314