فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

فرزاد حسین پناهی; محمد کافی; مهدی پارسا; مهدی نصیری محلاتی; محمد بنایان اول

تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم

فاطمه تقوی قاسمخیلی; همت اله پیردشتی; محمدعلی تاجیک قنبری; محمدعلی بهمنیار

مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد

افراسیاب علا; مجید آقاعلیخانی; بهمن امیری لاریجانی; سعید صوفی زاده

کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

کمال شیردل; شهلا امانی; مهرداد یارنیا; عزیز جوانشیر; عادل دباغ محمدی نسب

بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز

روح اله امینی; حسین پژگان; عادل دباغ محمدی نسب