نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی  PDF    دانلود : 1161
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; رضا دیهیم فرد ; رضا میرزایی تالارپشتی ; محمد خیرخواه 535-542
  بازدید: 481
  ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)  PDF    دانلود : 1626
  سید محمدکاظم تهامی ; پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان 543-553
  بازدید: 682
  ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت  PDF    دانلود : 1312
  الهام عزیزی ; علیرضا کوچکی ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی 554-566
  بازدید: 288
  اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)  PDF    دانلود : 1318
  پرویز رضوانی مقدم ; سید محمد سیدی ; مسعود آزاد 567-573
  بازدید: 593
  بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)  PDF    دانلود : 1686
  ریحانه بیگناه ; پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان 574-581
  بازدید: 325
  بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG ۶۰۰۰) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L)  PDF    دانلود : 3206
  حسن عبدی ; محمدرضا بی همتا ; ابراهیم عزیز اف ; رجب چوگان 582-596
  بازدید: 905
  بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. )  PDF    دانلود : 1236
  مرتضی گلدانی ; سارا بخشائی ; پرویز رضوانی مقدم 597-604
  بازدید: 303
  اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)  PDF    دانلود : 1032
  عبداله ملافیلابی ; علیرضا کوچکی ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی 605-612
  بازدید: 373
  اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)  PDF    دانلود : 1006
  جعفر نباتی ; محمد کافی ; احمد نظامی ; پرویز رضوانی مقدم ; علی معصومی ; محمد زارع مهرجردی 613-620
  بازدید: 450
  اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 3592
  نفیسه اسدی نسب ; پیمان حسیبی ; حبیب اله روشنفکر ; موسی مسکر باشی 621-631
  بازدید: 645
  واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد  PDF    دانلود : 1192
  فاطمه جوادی هدایت آباد ; احمد نظامی ; محمد کافی ; جواد شباهنگ 632-640
  بازدید: 373
  مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.)  PDF    دانلود : 3044
  نرجس مشفقی ; حمید رضا خزاعی ; محمد کافی 641-648
  بازدید: 308
  اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم  PDF    دانلود : 3450
  سید حسین میرطالبی ; آرش کریمی ; علی سلیمانی ; مهران هودجی 649-657
  بازدید: 375
  تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی  PDF    دانلود : 3705
  مجتبی خطبایی ; حجت امامی ; علیرضا آستارایی ; امیر فتوت 658-664
  بازدید: 247
  اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 1235
  طاهره خورسندی ; احمد نظامی ; محمد کافی ; مرتضی گلدانی 665-676
  بازدید: 418
  تاثیر نسبت‌های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای و جو بر عملکرد آنها در شرایط دیم  PDF    دانلود : 3041
  جلیل اصغری میدانی ; اسماعیل کریمی 677-682
  بازدید: 580
  آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا  PDF    دانلود : 1133
  جواد رضایی ; محمد بنایان اول ; احمد نظامی ; محسن مهرور ; باقر محمودی 683-692
  بازدید: 340
  اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max)  PDF    دانلود : 2793
  اسماعیل یساری ; ساعده مظفری ; عینعلی شفیعی ; امید قاسمی چپی ; حسین جعفرزاده زغال چالی 693-703
  بازدید: 547
  کاربرد خارجی گلایسین بتائین به منظور کاهش اثرات تنش خشکی در ذرت (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 4332
  حمید رضا میری ; علی ضمانی مقدم 704-717
  بازدید: 490
  ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 3092
  محمود عطارزاده ; بنیامین ترابی ; شهاب مداح حسینی 718-726
  بازدید: 470
  تاثیرمحلول پاشی اکسید روی نانو و غیر نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی  PDF    دانلود : 4996
  حسن شجاعی ; حسن مکاریان 727-737
  بازدید: 570
  مقایسه گونه های وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات مرفولوژیک و زراعی  PDF    دانلود : 3472
  رضا شیراوند ; محمد مهدی مجیدی 738-750
  بازدید: 399
  مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو  PDF    دانلود : 3533
  محسن سعدلوپاریزی ; علی اصغری ; عبدالرضا اخگر 751-765
  بازدید: 328
  تأثیر شیوه های مختلف آبیاری و مقادیر کود دامی بر کاهش میزان آب مصرفی در کشت ذرت دانه ای رقم سینگل کراس۷۰۴  PDF    دانلود : 3356
  سید علی طباطبایی ; احسان شاکری ; حمید نصیری 766-775
  بازدید: 303
  بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چند توده بومی کنجد در شرایط کرمان  PDF    دانلود : 3214
  صدیقه فرحبخش ; حسن فرحبخش 776-783
  بازدید: 531
  اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)  PDF    دانلود : 3482
  محبوبه سردار ; محمدعلی بهدانی ; سید وحید اسلامی ; سهراب محمودی 784-792
  بازدید: 553
  تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم  PDF    دانلود : 3330
  مهدی زارعی ; سید عبدالرضا کاظمینی ; محمد جعفر بحرانی 793-804
  بازدید: 294
  بررسی تأثیر مقادیر و زمان های کابرد کود آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L )  PDF    دانلود : 3705
  فاطمه بیاتی ; امیر آینه بند ; اسفندیار فاتح 805-812
  بازدید: 488
  تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)  PDF    دانلود : 1142
  مجید دشتی ; محمد کافی ; حسین توکلی ; مهدی میرزا 813-821
  بازدید: 306
  اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.)  PDF    دانلود : 4070
  سعید حکم علی پور ; رئوف سیدشریفی 822-833
  بازدید: 631
  مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری  PDF    دانلود : 3050
  محسن سبک خیز ; سعید ملک زاده شفارودی ; امین میرشمسی کاخکی 834-840
  بازدید: 320
  ارزیابی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم در شرایط کاربرد مایکوریزا و آزوسپیریلوم  PDF    دانلود : 3187
  مجید جیریایی ; اسفندیار فاتح ; امیر آینه بند 841-851
  بازدید: 369
  تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا  PDF    دانلود : 3002
  احمد جعفرنژاد ; علی اكبر راه چمنی 852-861
  بازدید: 325
  بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (.L. Trigonella foenom-graecum L)  PDF    دانلود : 3069
  حسن فرهادی ; مجید عزیزی ; سید حسین نعمتی 862-870
  بازدید: 339
  abstract  PDF    دانلود : 3381
  A AbیTract
  بازدید: 289