فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; رضا دیهیم فرد; رضا میرزایی تالارپشتی; محمد خیرخواه

ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت

الهام عزیزی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی

اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)

عبداله ملافیلابی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی

اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی; محمد کافی; احمد نظامی; پرویز رضوانی مقدم; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی

واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد

فاطمه جوادی هدایت آباد; احمد نظامی; محمد کافی; جواد شباهنگ

اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم

سید حسین میرطالبی; آرش کریمی; علی سلیمانی; مهران هودجی

تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی

مجتبی خطبایی; حجت امامی; علیرضا آستارایی; امیر فتوت

آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا

جواد رضایی; محمد بنایان اول; احمد نظامی; محسن مهرور; باقر محمودی

اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max)

اسماعیل یساری; ساعده مظفری; عینعلی شفیعی; امید قاسمی چپی; حسین جعفرزاده زغال چالی

اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)

محبوبه سردار; محمدعلی بهدانی; سید وحید اسلامی; سهراب محمودی

تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

مهدی زارعی; سید عبدالرضا کاظمینی; محمد جعفر بحرانی

مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری

محسن سبک خیز; سعید ملک زاده شفارودی; امین میرشمسی کاخکی

abstract

a abیtract