فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; مرادی مرادی; یاسر علی زاده

بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; فرزاد مندنی; شهرام امیرمرادی; حسن فیضی

اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)

پرویز رضوانی مقدم; محمدبهزاد امیری; حمیدرضا احیایی

ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده

احمد نظامی; حمید رضا خزاعی; حمیدرضا مهرآبادی; مجید دشتی; فرزین پور امیر; مسعود احمدی

تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج

سید غلامرضا موسوی; ام لیلا محمدی; رضا برادران; محمد جواد ثقه الاسلامی; ابراهیم امیری