فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)

علیرضا کوچکی; ویدا مختاری; سرور خرم دل; شهربانو طاهرآبادی

تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام

بهمن جعفرنیا; احمد زارع فیض آبادی; رضا قربانی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا قائمی

اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود

زهرا سلیمانپور نقیبی; ابراهیم ایزدی دربندی; مهدی راستگو; مهدی پارسا; احمد اصغرزاده

تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی

سجاد رحیمی مقدم; رضا دیهیم فرد; سعید صوفی زاده; جعفر کامبوزیا; فرهاد نظریان فیروزآبادی; حامد عینی نرگسه

ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390

شهلا اله یاری; سعید جلالی هنرمند; فرزاد مندنی; محمود خرمی وفا

ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات

مریم محمدی چراغ آبادی; حبیب اله روشنفکر; پیمان حسیبی; موسی مسکرباشی

مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی

مینا آقابابادستجردی; مجید امینی دهقی; محمدرضا چایی چی; زینب بساق زاده

اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان

معصومه کوثری فر; غلامرضا خواجوئی‌نژاد; علی اکبر مقصودی مود; جلال قنبری

Abstract

abstract abیtract