دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 773 صفحه 211-217 PDF
تعداد مشاهده : 457 صفحه 218-231 PDF
تعداد مشاهده : 583 صفحه 232-238 PDF

بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)

علیرضا کوچکی; ویدا مختاری; سرور خرم دل; شهربانو طاهرآبادی
تعداد مشاهده : 529 صفحه 239-247 PDF
تعداد مشاهده : 475 صفحه 256-268 PDF

تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام

بهمن جعفرنیا; احمد زارع فیض آبادی; رضا قربانی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا قائمی
تعداد مشاهده : 841 صفحه 278-286 PDF

اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود

زهرا سلیمانپور نقیبی; ابراهیم ایزدی دربندی; مهدی راستگو; مهدی پارسا; احمد اصغرزاده
تعداد مشاهده : 722 صفحه 287-297 PDF
تعداد مشاهده : 658 صفحه 298-307 PDF
تعداد مشاهده : 745 صفحه 316-327 PDF

تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی

سجاد رحیمی مقدم; رضا دیهیم فرد; سعید صوفی زاده; جعفر کامبوزیا; فرهاد نظریان فیروزآبادی; حامد عینی نرگسه
تعداد مشاهده : 763 صفحه 328-339 PDF

ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سال‌های 1381 تا 1390

شهلا اله یاری; سعید جلالی هنرمند; فرزاد مندنی; محمود خرمی وفا
تعداد مشاهده : 782 صفحه 340-348 PDF

ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات

مریم محمدی چراغ آبادی; حبیب اله روشنفکر; پیمان حسیبی; موسی مسکرباشی

مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی

مینا آقابابادستجردی; مجید امینی دهقی; محمدرضا چایی چی; زینب بساق زاده
تعداد مشاهده : 834 صفحه 369-377 PDF

اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان

معصومه کوثری فر; غلامرضا خواجوئی‌نژاد; علی اکبر مقصودی مود; جلال قنبری
تعداد مشاهده : 831 صفحه 378-390 PDF

Abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 307 PDF