فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa)

سید یوسف موسوی طغانی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; محمدرضا دماوندیان

اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی)

داود امیدی نسب; محمدحسین قرینه; عبدالمهدی بخشنده; مهران شرفی زاده; علیرضا شافعی نیا; عزیزه سقلی