نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای  PDF    دانلود : 337
  حمید رضا مهرآبادی ; احمد نظامی ; محمد کافی ; محمد رضا رمضانی مقدم 403-414
  بازدید: 329
  تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل  PDF    دانلود : 172
  بهاره محمودی ; صحبت بهرامی نژاد ; رزا فخری 415-426
  بازدید: 228
  همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه گلرنگ بهاره در شرایط تنش رطوبتی  PDF    دانلود : 159
  پروانه یاری ; امیر حسین کشتکار 427-437
  بازدید: 289
  اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه  PDF    دانلود : 159
  نازنین صف آراء ; محمد رضا مرادی تلاوت ; سید عطاءاله سیادت ; احمد کوچک زاده ; سید هاشم موسوی 438-448
  بازدید: 273
  کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.)  PDF    دانلود : 132
  فاطمه چهارلنگ بدیل ; مهرشاد براری ; محمود شمیلی ; زهرا طهماسبی 449-459
  بازدید: 242
  تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)  PDF    دانلود : 109
  شایسته بمانی گلنابادی ; بتول مهدوی ; بنیامین ترابی 460-469
  بازدید: 200
  اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد  PDF    دانلود : 219
  غلامرضا دره کی ; غلامرضا زمانی ; محمدحسن سیاری 470-483
  بازدید: 668
  تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت  PDF    دانلود : 101
  سهام دوری ; محمدرضا مرادی تلاوت ; سید عطاالله سیادت ; عبدالمهدی بخشنده 484-493
  بازدید: 156
  اثرات خاک‌ورزی و مدیریت فسفر بر لایه‌بندی فسفر در سیستم تولید ذرت دانه‌ای  PDF    دانلود : 152
  مجید روزبه 494-502
  بازدید: 175
  تأثیر سیلیکون روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.) تحت تنش شوری  PDF    دانلود : 199
  سیما حسیبی ; حسن فرحبخش ; غلامرضا خواجوپی نژاد 503-513
  بازدید: 333
  اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور  PDF    دانلود : 166
  عزیز الله اردکانی ; محمد آرمین ; اسماعیل فیله کش 514-525
  بازدید: 267
  بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی  PDF    دانلود : 225
  ویدا ورناصری قند علی ; پرویز رضوانی مقدم ; سرور خرم دل 526-538
  بازدید: 248