فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای

حمید رضا مهرآبادی; احمد نظامی; محمد کافی; محمد رضا رمضانی مقدم

اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه

نازنین صف آراء; محمد رضا مرادی تلاوت; سید عطاءاله سیادت; احمد کوچک زاده; سید هاشم موسوی

کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.)

فاطمه چهارلنگ بدیل; مهرشاد براری; محمود شمیلی; زهرا طهماسبی