نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris)  PDF    دانلود : 249
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; هادی زرقانی ; علی نوروزیان 539-557
  بازدید: 375
  تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 185
  سعید خانی نژاد ; حمید رضا خزاعی ; جعفر نباتی ; محمد کافی 558-574
  بازدید: 274
  تأثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.)  PDF    دانلود : 113
  سمیرا تندیسه بنا ; علی رضا آستارایی ; حجت امامی 575-586
  بازدید: 268
  بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)  PDF    دانلود : 119
  سید جواد عظیم زاده ; مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا كوچكی 587-598
  بازدید: 249
  تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم  PDF    دانلود : 117
  حامد نوری زاده ; محمدحسین اهتمام ; احمد ارزانی ; محسن اسماعیل زاده مقدم 599-617
  بازدید: 252
  تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی  PDF    دانلود : 110
  سیدهاشم موسوی ; سید عطااله سیادت ; خلیل عالمی سعید ; اسکندر زند ; عبدالمهدی بخشنده 618-630
  بازدید: 223
  ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون  PDF    دانلود : 116
  فاطمه خطیب ; بنیامین ترابی ; اصغر رحیمی 631-645
  بازدید: 281
  همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش  PDF    دانلود : 111
  احمد اسماعیلی ; سید سجاد سهرابی ; سیده زهرا حسینی ; رضا نامداریان ; داریوش گودرزی 646-664
  بازدید: 277
  اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.)  PDF    دانلود : 190
  شیوا اکبری ; محمد کافی ; شهرام رضوان بیدختی 665-674
  بازدید: 511
  تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)  PDF    دانلود : 111
  رضا میرزایی تالارپشتی ; مجید رستمی 675-685
  بازدید: 339
  اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان  PDF    دانلود : 106
  جواد حمزه ئی ; حمید نجفی ; مجید بابایی 686-698
  بازدید: 330
  اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 134
  رضا کمائی ; مهدی پارسا ; محسن جهان ; حسین رجائی شریف آبادی ; عباسعلی ناصریان 699-710
  بازدید: 358
  شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst  PDF    دانلود : 120
  مجتبی میراخوری ; بهرام میرشکاری ; ابراهیم امیری ; فرزاد پاک نژاد ; مهرداد یارنیا 711-722
  بازدید: 260
  اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی  PDF    دانلود : 123
  زینب زارعی ; جهانفر دانشیان ; علی خورگامی 723-734
  بازدید: 304
  اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت  PDF    دانلود : 127
  بهاره پارسا مطلق ; پرویز رضوانی مقدم ; رضا قربانی ; ذبیح اله اعظمی ساردویی 735-745
  بازدید: 395
  بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ  PDF    دانلود : 131
  محسن جهان ; محمد بهزاد امیری ; فرانک نوربخش 746-764
  بازدید: 265
  بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان  PDF    دانلود : 88
  معصومه حاجی پور ; علی راحمی کاریزکی ; حسین صبوری ; حسین علی فلاحی 765-774
  بازدید: 199
  تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)  PDF    دانلود : 163
  سمیه خوش پیک ; رضا صدرآبادی حقیقی ; احمد احمدیان 775-787
  بازدید: 373