دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 639 صفحه 539-557 PDF
تعداد مشاهده : 706 صفحه 575-586 PDF

بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)

سید جواد عظیم زاده; مهدی نصیری محلاتی; علیرضا كوچكی
تعداد مشاهده : 1887 صفحه 587-598 PDF

تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم

حامد نوری زاده; محمدحسین اهتمام; احمد ارزانی; محسن اسماعیل زاده مقدم
تعداد مشاهده : 568 صفحه 599-617 PDF

تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی

سیدهاشم موسوی; سید عطااله سیادت; خلیل عالمی سعید; اسکندر زند; عبدالمهدی بخشنده
تعداد مشاهده : 446 صفحه 618-630 PDF
تعداد مشاهده : 487 صفحه 631-645 PDF

همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش

احمد اسماعیلی; سید سجاد سهرابی; سیده زهرا حسینی; رضا نامداریان; داریوش گودرزی
تعداد مشاهده : 567 صفحه 646-664 PDF
تعداد مشاهده : 872 صفحه 665-674 PDF
تعداد مشاهده : 612 صفحه 699-710 PDF

شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst

مجتبی میراخوری; بهرام میرشکاری; ابراهیم امیری; فرزاد پاک نژاد; مهرداد یارنیا
تعداد مشاهده : 504 صفحه 711-722 PDF
تعداد مشاهده : 630 صفحه 723-734 PDF
تعداد مشاهده : 840 صفحه 735-745 PDF

بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان

معصومه حاجی پور; علی راحمی کاریزکی; حسین صبوری; حسین علی فلاحی
تعداد مشاهده : 371 صفحه 765-774 PDF