دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد

هادی زرقانی; احمد نظامی; محمد خواجه حسینی; ابراهیم ایزدی دربندی
تعداد مشاهده : 314 صفحه 231-243 PDF

اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; حامد منصوری; روح الله مرادی
تعداد مشاهده : 522 صفحه 244-256 PDF

تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی

عبدالمحمد محنت کش; شمس الله ایوبی; امیر احمد دهقانی
تعداد مشاهده : 464 صفحه 257-266 PDF
تعداد مشاهده : 408 صفحه 267-285 PDF

تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم

بهزاد ظفری قلعه رودخانی; افشین سلطانی; ابراهیم زینلی; بهنام کامکار; محمد فیروزفرد
تعداد مشاهده : 427 صفحه 286-297 PDF
تعداد مشاهده : 645 صفحه 298-310 PDF

اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش

عبدالواحد هودیانی مهر; مهدی دهمرده; عیسی خمری; محمد رضا اصغری پور چمن
تعداد مشاهده : 473 صفحه 311-322 PDF
تعداد مشاهده : 433 صفحه 341-354 PDF

بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم

سروناز فرهنگ فر; محمد بنایان; حمیدرضا خزاعی; محمد موسوی بایگی
تعداد مشاهده : 427 صفحه 355-367 PDF

بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب

پریسا جمشیدی; مهدی برادران فیروزآبادی; حکیمه علومی; هرمزد نقوی
تعداد مشاهده : 572 صفحه 368-379 PDF
تعداد مشاهده : 459 صفحه 380-388 PDF
تعداد مشاهده : 550 صفحه 389-398 PDF
تعداد مشاهده : 416 صفحه 399-412 PDF
تعداد مشاهده : 423 صفحه 413-424 PDF

اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum aesativum L.) و چاودار (Secale cereale L.) در شرایط رقابت

فرزانه گلستانی فر; سهراب محمودی; غلامرضا زمانی; محمدحسن سیاری زهان
تعداد مشاهده : 745 صفحه 438-450 PDF
تعداد مشاهده : 304 صفحه 463-476 PDF