فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد

هادی زرقانی; احمد نظامی; محمد خواجه حسینی; ابراهیم ایزدی دربندی

تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی

عبدالمحمد محنت کش; شمس الله ایوبی; امیر احمد دهقانی

تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم

بهزاد ظفری قلعه رودخانی; افشین سلطانی; ابراهیم زینلی; بهنام کامکار; محمد فیروزفرد

بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم

سروناز فرهنگ فر; محمد بنایان; حمیدرضا خزاعی; محمد موسوی بایگی

بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب

پریسا جمشیدی; مهدی برادران فیروزآبادی; حکیمه علومی; هرمزد نقوی