دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 654 صفحه 477-493 PDF

بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15

ولی فیضی اصل; امیر فتوت; علیرضا آستارایی; امیر لکزیان; میر احمد موسوی شلمانی
تعداد مشاهده : 571 صفحه 494-510 PDF
تعداد مشاهده : 417 صفحه 511-521 PDF

ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن

فاطمه احمدی دانا; محمدنبی غیبی; محمدرضا اردکانی; فرزاد پاکنژاد
تعداد مشاهده : 375 صفحه 536-545 PDF

تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم

بهزاد ظفری قلعه رودخانی; افشین سلطانی; ابراهیم زینلی; بهنام کامکار; محمد فیروزفرد
تعداد مشاهده : 564 صفحه 546-558 PDF
تعداد مشاهده : 371 صفحه 559-574 PDF

اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا

شیوا قلعه نویی; علیرضا کوچکی; محمدتقی ناصری پوریزدی; محسن جهان
تعداد مشاهده : 421 صفحه 588-602 PDF
تعداد مشاهده : 374 صفحه 603-614 PDF

فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris)

احمد نظامی; حمید رضا خزاعی; مجید دشتی; احسان عیشی رضایی; امیر حسین سعید نژاد
تعداد مشاهده : 320 صفحه 615-626 PDF
تعداد مشاهده : 315 صفحه 639-648 PDF

تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum)

محمد رضا سلامی; پرویز رضوانی مقدم; حمید رضا شریفی; علیرضا قائمی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 568 صفحه 663-675 PDF
تعداد مشاهده : 487 صفحه 676-690 PDF
تعداد مشاهده : 414 صفحه 691-708 PDF