دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 357 صفحه 721-734 PDF
تعداد مشاهده : 348 صفحه 735-746 PDF
تعداد مشاهده : 315 صفحه 747-760 PDF

بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

پرویز رضوانی مقدم; قربانعلی اسدی; مهسا اقحوانی شجری; فاطمه رنجبر; روشنک شهریاری
تعداد مشاهده : 461 صفحه 776-785 PDF

بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سرور خرم دل; سحر مرید احمدی
تعداد مشاهده : 313 صفحه 798-810 PDF

ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله

سیف الله انصاری; سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی; احمد ارزانی; پوراندخت گلکار
تعداد مشاهده : 323 صفحه 872-884 PDF

اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه

منصور احمدی; فرزاد مندنی; محمود خرمي وفا; غلامرضا محمدی; علی شیرخانی
تعداد مشاهده : 280 صفحه 885-900 PDF
تعداد مشاهده : 291 صفحه 901-913 PDF

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.)

رضا خانی; امیر رضا صادقی بختوری; بهمن پاسبان اسلام; وحید سرابی
تعداد مشاهده : 323 صفحه 914-924 PDF
تعداد مشاهده : 304 صفحه 939-956 PDF