دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 234 صفحه 1-14 PDF
تعداد مشاهده : 262 صفحه 15-34 PDF
تعداد مشاهده : 179 صفحه 35-48 PDF
تعداد مشاهده : 226 صفحه 49-65 PDF
تعداد مشاهده : 203 صفحه 67-81 PDF

اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم

یحیی فیروزی شاهعلی بگلو; حسن فیضی; اصغر مهربان; مسعود علی پناه
تعداد مشاهده : 261 صفحه 97-112 PDF

تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی

مسعود خزاعی; محمد گلوی; مهدی دهمرده; سید محسن موسوی نیک; غلامرضا زمانی; نفیسه مهدی نژاد
تعداد مشاهده : 529 صفحه 113-124 PDF
تعداد مشاهده : 473 صفحه 125-136 PDF

کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما

ابوالفضل درخشان; عبدالمهدی بخشنده; سید عطاالله سیادت; محمد رضا مرادی تلاوت; بهرام اندرزیان
تعداد مشاهده : 227 صفحه 153-164 PDF
تعداد مشاهده : 176 صفحه 191-202 PDF

واکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوت

الیاس آرزمجو; محمد علی بهدانی; سهراب محمودی; بهزاد صادق زاده
تعداد مشاهده : 214 صفحه 203-216 PDF

تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

زهرا شریفی; سید وحید اسلامی; مجید جامی الاحمدی; سهراب محمودی
تعداد مشاهده : 375 صفحه 217-228 PDF
تعداد مشاهده : 155 صفحه 243-261 PDF