دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 32 صفحه 697-706 PDF
تعداد مشاهده : 25 صفحه 707-721 PDF

تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

جعفر نباتی; محمد کافی; الهه برومند رضازاده; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی
تعداد مشاهده : 32 صفحه 743-759 PDF
تعداد مشاهده : 55 صفحه 761-779 PDF
تعداد مشاهده : 39 صفحه 797-806 PDF
تعداد مشاهده : 76 صفحه 807-819 PDF

بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج

زینب کریمی; مجید آقاعلیخانی; مجید غلامحسینی
تعداد مشاهده : 30 صفحه 821-831 PDF

تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز

نفیسه اسدی نسب; مجید نبی پور; حبیب اله روشنفکر; افراسیاب راهنما قهفرخی
تعداد مشاهده : 34 صفحه 833-846 PDF
تعداد مشاهده : 31 صفحه 861-879 PDF