نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

تعیین ضرایب حساسیت گندم زمستانه به تنش رطوبتی در مراحل مختف رشد در شرایط آب و هوایی مشهد 
آبخضر آبخضر ; قهرمان قهرمان 3-12
بازدید: 628
مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا 
ایزدی دربندی ایزدی دربندی ; راشد محصل راشد محصل ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 13-22
بازدید: 584
اثر رژیم رطوبتی در اوایل فصل بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم ورامین 
کاخکی کاخکی ; کافی کافی 23-32
بازدید: 544
تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم 
خزاعی خزاعی ; کافی کافی 33-42
بازدید: 560
واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری 
مشعوف مشعوف ; اسماعیلی آزاد گله اسماعیلی آزاد گله ; بابائیان جلو دار بابائیان جلو دار ; کافی کافی 43-52
بازدید: 608
اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز 
نبی زاده مرو دست نبی زاده مرو دست ; کافی کافی ; راشد محصل راشد محصل 53-60
بازدید: 742
دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان 
وصال وصال ; باقری باقری ; نظامی نظامی 61-70
بازدید: 609
مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری 
صابری صابری ; راشد محصل راشد محصل ; کافی کافی 71-80
بازدید: 556
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان 
زینلی زینلی ; اکرم قادری اکرم قادری ; سلطانی سلطانی ; کشیری کشیری 81-92
بازدید: 632
بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج 
یادگاری یادگاری ; اکبری اکبری ; دانشیان دانشیان 93-108
بازدید: 630
بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای 
صالحیان صالحیان ; قنبری قنبری ; رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی ; مجیدی مجیدی 109-120
بازدید: 586