نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm 
بهدانی بهدانی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 1-14
بازدید: 843
اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) 
پهلوانی پهلوانی ; آل ابراهیم آل ابراهیم ; راشد محصل راشد محصل ; میقانی میقانی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 15-24
بازدید: 929
ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه 
توکلی کاخکی توکلی کاخکی ; بهشتی بهشتی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 25-34
بازدید: 955
بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری 
خزاعی خزاعی ; محمدآبادی محمدآبادی ; برزوئی برزوئی 35-44
بازدید: 1041
اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه 
راستگو راستگو ; قنبری قنبری ; بنایان اول بنایان اول ; رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی 45-56
بازدید: 807
بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری 
رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; نوروزپور نوروزپور ; نباتی نباتی ; محمدآبادی محمدآبادی 57-68
بازدید: 1191
اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس 
کافی کافی ; نظامی نظامی ; حسینی حسینی ; معصومی معصومی 69-80
بازدید: 916
اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر کلپوره ((Teucrium polium 
کوچکی کوچکی ; عزیزی عزیزی 81-88
بازدید: 901
تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 89-102
بازدید: 751
گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) . 
گنجعلی گنجعلی ; کافی کافی ; باقری باقری ; شهریاری شهریاری 103-122
بازدید: 871
بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) 
ملتی ملتی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 123-128
بازدید: 937
مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان 
مهدوی دامغانی مهدوی دامغانی ; کوچکی کوچکی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 129-142
بازدید: 1076
اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما از کاشت‌های پاییزه و بهاره: ۱– خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی 
نظامی نظامی ; باقری باقری 143-155
بازدید: 723
اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما ازکشت‌های پاییزه و بهاره‌: ۲ – اجزای عملکرد و عملکرد 
نظامی نظامی ; باقری باقری 156-170
بازدید: 775