نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان 
احمدی احمدی ; رستمی رستمی ; شاکرمی شاکرمی ; فیضیان فیضیان 171-182
بازدید: 809
تأثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای هرز سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول 
اقبالی اقبالی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 183-194
بازدید: 830
بررسی تأثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول 
اقبالی اقبالی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 195-206
بازدید: 935
بررسی واکنش جوانه‌زنی بذر زنیان،‌ رازیانه و شوید به پتانسیل‌های اسمزی و ماتریک ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ در دماهای مختلف 
برومند زاده برومند زاده ; کوچکی کوچکی 207-218
بازدید: 1299
اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) 
ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی ; کافی کافی ; مجیدی هروان مجیدی هروان ; نورمحمدی نورمحمدی ; درویش درویش ; قاضی زاده قاضی زاده 219-232
بازدید: 919
بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای 
جوادی جوادی ; راشد محصل راشد محصل ; زمانی زمانی ; آذری نصرآّباد آذری نصرآّباد ; موسوی موسوی 233-244
بازدید: 926
تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) 
خندان خندان ; آستارائی آستارائی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; فتوت فتوت 245-254
بازدید: 912
بررسی اثر دفعات آبیاری و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز 
قنبری قنبری ; احمدیان احمدیان ; گلوی گلوی 255-262
بازدید: 883
جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما 
قنبری قنبری ; رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کافی کافی ; راستگو راستگو 263-276
بازدید: 849
اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه 
معصومی معصومی ; کافی کافی ; نظامی نظامی ; حسینی حسینی 277-290
بازدید: 956
اثرتغییراقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران 
نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی 291-304
بازدید: 1032
اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانهNigella sativa) ) 
نوروزپور نوروزپور ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 305-315
بازدید: 926