نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت‌هایی از اولین همایش ملی حبوبات 
باقری باقری ; نظامی نظامی ; پرسا پرسا 1-14
بازدید: 1032
اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) 
حسینی حسینی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 15-22
بازدید: 1271
بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)). 
حسینی حسینی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 23-34
بازدید: 1092
اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی ژنوتیپ‌های‌ عدس (Lens culinaris Medik.) 
حسینی حسینی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 35-48
بازدید: 1018
بررسی روند ۵۰ ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده 
زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 49-70
بازدید: 1023
بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت 
شفیق شفیق ; راشد محصل راشد محصل ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 71-82
بازدید: 998
بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز 
عباسی علی کمر عباسی علی کمر ; حجازی حجازی ; اکبری اکبری ; کافی کافی ; زند زند 83-94
بازدید: 1001
بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت 
کازرونی منفرد کازرونی منفرد ; راشد محصل راشد محصل 95-104
بازدید: 810
ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; تبریزی تبریزی ; عزیزی عزیزی ; جهان جهان 105-130
بازدید: 944
اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; عزیزی عزیزی 131-140
بازدید: 862
ارزیابی پاسخ ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) به تاریخ کاشت 
موسوی موسوی ; پزشکپور پزشکپور 141-154
بازدید: 872
تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing) 
ناظری ناظری ; احمدی احمدی ; تابعی تابعی ; کوهستانی کوهستانی 155-168
بازدید: 1032
آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم 
نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی 169-182
بازدید: 969