نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه 
ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار ; لکزیان لکزیان ; حق نیا حق نیا ; سرچشمه پور سرچشمه پور 183-194
بازدید: 882
تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم 
احمدی احمدی ; آستارائی آستارائی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کشاورز کشاورز 195-206
بازدید: 887
تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز 
احمدیان احمدیان ; قنبری قنبری ; گلوی گلوی 207-216
بازدید: 1112
اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) 
اصغری پور اصغری پور ; راشد محصل راشد محصل ; رفیعی رفیعی 217-230
بازدید: 1199
تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج 
اویسی اویسی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; رستمی رستمی ; باغستانی باغستانی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 231-242
بازدید: 877
اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) 
برخی برخی ; راشد محصل راشد محصل ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; حسینی حسینی 243-252
بازدید: 1060
اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای 
جوادی جوادی ; راشد محصل راشد محصل ; زمانی زمانی ; آذری نصرآباد آذری نصرآباد ; موسوی موسوی 253-266
بازدید: 869
تأثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی گلرنگ در اصفهان 
سعیدی سعیدی ; شهسواری شهسواری 267-280
بازدید: 951
ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف 
علیمرادی علیمرادی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی 281-290
بازدید: 770
بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی 
کازرونی منفرد کازرونی منفرد ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; اقبالی اقبالی 291-300
بازدید: 875
ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی 
کمیلی کمیلی ; راشد محصل راشد محصل ; قدسی قدسی ; زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی 301-314
بازدید: 875
بررسی تاثیر دوره انتظار ، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه و اندام هوایی زعفران (Crocus sativus L.) 
کوچکی کوچکی ; گنجعلی گنجعلی ; عباسی عباسی 315-333
بازدید: 860
بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های هندوانه بومی ایران 
کیانی کیانی ; جهانبین جهانبین 334-346
بازدید: 1149
اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی 
لله گانی لله گانی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 347-356
بازدید: 817
روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) 
مکاریان مکاریان ; راشد محصل راشد محصل ; بنایان اول بنایان اول ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 357-374
بازدید: 1222
تأثیر آرایش کاشت بر تولید محصول نخود فرنگی (Pissum sativum L.) در شرایط دیم استان لرستان 
موسوی موسوی ; پزشکپور پزشکپور 375-384
بازدید: 1077
بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza 
نجفی نجفی ; کوچکی کوچکی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; راستگو راستگو 385-343
بازدید: 858