دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر

احترامیان احترامیان; بحرانی بحرانی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم

تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی

اسكندری اسكندری; آستارایی آستارایی

اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف

اصغری‌پور اصغری‌پور; راشد محصل راشد محصل

اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

اكرمیان اكرمیان; حسینی حسینی; كازرونی منفرد كازرونی منفرد; رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1

بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

پهلوانی پهلوانی; محمدحسن محمدحسن; میقانی میقانی; باغستانی باغستانی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; آل ابراهیم آل ابراهیم

بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد،

خزاعی خزاعی; ثابت تیموری ثابت تیموری; نجفی نجفی

بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و

زند زند; نظام‌آبادی نظام‌آبادی; پورآذر پورآذر; باقرانی ترشیز باقرانی ترشیز; ‌باغستانی ‌باغستانی

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

عزیزی عزیزی; نظامی نظامی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; خزاعی خزاعی

مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران

كوچكی كوچكی; نصیری نصیری; كمالی كمالی

تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های

گنجعلی گنجعلی; پرسا پرسا; حجّت حجّت

بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در

نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی; برومند رضازاده برومند رضازاده; تبریزی تبریزی

نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از

نظامی نظامی; برزویی برزویی; جهانی جهانی; عزیزی عزیزی; شریف شریف

ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد

وفابخش وفابخش; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای

یدوی یدوی; زند زند; قلاوند قلاوند; آقا‌علیخانی آقا‌علیخانی