نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر 
احترامیان احترامیان ; بحرانی بحرانی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 1-8
بازدید: 1120
اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت 
آرمین آرمین ; نور محمدی نور محمدی ; زند زند ; باغستانی باغستانی ; درویش درویش 9-18
بازدید: 1169
تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی 
اسكندری اسكندری ; آستارایی آستارایی 19-28
بازدید: 1159
اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف 
اصغری‌پور اصغری‌پور ; راشد محصل راشد محصل 29-36
بازدید: 869
اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 
اكرمیان اكرمیان ; حسینی حسینی ; كازرونی منفرد كازرونی منفرد ; رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1 37-46
بازدید: 1015
بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس 
پهلوانی پهلوانی ; محمدحسن محمدحسن ; میقانی میقانی ; باغستانی باغستانی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; آل ابراهیم آل ابراهیم 47-52
بازدید: 1166
رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک 
جهان جهان ; كوچكی كوچكی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 53-68
بازدید: 1112
اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و 
حسینی حسینی ; كوچكی كوچكی 69-76
بازدید: 1048
بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، 
خزاعی خزاعی ; ثابت تیموری ثابت تیموری ; نجفی نجفی 77-84
بازدید: 865
بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و 
زند زند ; نظام‌آبادی نظام‌آبادی ; پورآذر پورآذر ; باقرانی ترشیز باقرانی ترشیز ; ‌باغستانی ‌باغستانی 85-96
بازدید: 979
مقایسه آزمون‌های تراوش پتاسیم و هدایت الکتریکی 
صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی 97-106
بازدید: 958
ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) 
عزیزی عزیزی ; نظامی نظامی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; خزاعی خزاعی 107-120
بازدید: 832
اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن 
کافی کافی ; رستمی رستمی 121-132
بازدید: 1019
مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران 
كوچكی كوچكی ; نصیری نصیری ; كمالی كمالی 133-142
بازدید: 1005
تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های 
گنجعلی گنجعلی ; پرسا پرسا ; حجّت حجّت 143-154
بازدید: 995
بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در 
نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی ; برومند رضازاده برومند رضازاده ; تبریزی تبریزی 155-166
بازدید: 927
نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از 
نظامی نظامی ; برزویی برزویی ; جهانی جهانی ; عزیزی عزیزی ; شریف شریف 167-176
بازدید: 833
ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد 
وفابخش وفابخش ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 177-186
بازدید: 1055
بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای 
یدوی یدوی ; زند زند ; قلاوند قلاوند ; آقا‌علیخانی آقا‌علیخانی 187-200
بازدید: 1212