دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

ابوالحسنی زراعتكار ابوالحسنی زراعتكار; لکزیان لکزیان; حق نیا حق نیا; آستارائی آستارائی; سرچشمه پور سرچشمه پور

ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز

اندرزیان اندرزیان; بخشنده بخشنده; بنایان اول بنایان اول; امام امام

تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل

بهرامی بهرامی; بی همتا بی همتا; سالاری سالاری; سلوکی سلوکی; یوسفی یوسفی; وهابی وهابی

اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت

پورطوسی پورطوسی; راشد محصل راشد محصل; پارسا پارسا; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; محمدوند محمدوند

مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

تکاسی تکاسی; راشد محصل راشد محصل; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; آقاجانزاده آقاجانزاده; کازرونی منفرد کازرونی منفرد

اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

حسینی حسینی; ملافیلابی ملافیلابی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus)

موسوی سروینه باغی موسوی سروینه باغی; بهشتی بهشتی; جعفریانی جعفریانی

بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان

ناصری پور یزدی ناصری پور یزدی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; قربانی قربانی

اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.)

وفابخش وفابخش; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی