نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان 
ابوالحسنی زراعتكار ابوالحسنی زراعتكار ; لکزیان لکزیان ; حق نیا حق نیا ; آستارائی آستارائی ; سرچشمه پور سرچشمه پور 1-10
بازدید: 997
ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز 
اندرزیان اندرزیان ; بخشنده بخشنده ; بنایان اول بنایان اول ; امام امام 11-22
بازدید: 921
تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل 
بهرامی بهرامی ; بی همتا بی همتا ; سالاری سالاری ; سلوکی سلوکی ; یوسفی یوسفی ; وهابی وهابی 23-30
بازدید: 946
اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش ۲,۴-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت 
پورطوسی پورطوسی ; راشد محصل راشد محصل ; پارسا پارسا ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; محمدوند محمدوند 31-40
بازدید: 966
عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری 
تدین تدین ; رئیسی رئیسی 41-48
بازدید: 938
مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران 
تکاسی تکاسی ; راشد محصل راشد محصل ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; آقاجانزاده آقاجانزاده ; کازرونی منفرد کازرونی منفرد 49-58
بازدید: 868
اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L.) ) 
جوادی جوادی 59-66
بازدید: 898
بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده 
جهانی جهانی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 67-78
بازدید: 1138
اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) 
حسینی حسینی ; ملافیلابی ملافیلابی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 79-88
بازدید: 826
اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی 
خزاعی خزاعی ; پارسا پارسا ; حسین پناهی حسین پناهی 89-98
بازدید: 816
اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت علوفه‌ای در استان مرکزی 
ساجدی ساجدی ; اردکانی اردکانی 99-110
بازدید: 1432
بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک 
قربانی قربانی ; کوچکی کوچکی ; اسدی اسدی ; جهان جهان 111-116
بازدید: 932
اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) ( 
قول لر عطا قول لر عطا ; رئیسی رئیسی ; نادیان نادیان 117-126
بازدید: 843
ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) 
کوچکی کوچکی ; تبریزی تبریزی ; قربانی قربانی 127-138
بازدید: 1315
تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزیش غلظت CO۲ بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 139-154
بازدید: 1283
بررسی تاثیر شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری روی بنیه بذور حاصل از آنها 
مجیدی هروان مجیدی هروان ; یدلرلو یدلرلو 155-162
بازدید: 896
بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus) 
موسوی سروینه باغی موسوی سروینه باغی ; بهشتی بهشتی ; جعفریانی جعفریانی 163-172
بازدید: 857
بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان 
ناصری پور یزدی ناصری پور یزدی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; قربانی قربانی 173-182
بازدید: 927
بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه 
نجیب نیا نجیب نیا ; نظامی نظامی ; باقری باقری ; پرسا پرسا 183-192
بازدید: 743
اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.) 
وفابخش وفابخش ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی 193-204
بازدید: 1224
بررسی تاثیر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک چند رقم گندم متحمل به شوری 
یدلرلو یدلرلو ; مجیدی هروان مجیدی هروان 205-215
بازدید: 1043