نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین 
عرب عرب ; اکبری اکبری ; علیخانی علیخانی ; ارزانش ارزانش ; دادی دادی 217-226
بازدید: 1247
اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا 
اقبالی اقبالی ; راشد محصل راشد محصل ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کازرونی منفرد کازرونی منفرد 227-234
بازدید: 1084
بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌ 
باقری باقری ; بابائیان جلودار بابائیان جلودار ; حسن نتاج حسن نتاج 235-244
بازدید: 1037
ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت 
بهدانی بهدانی ; جامی الاحمدی جامی الاحمدی 245-254
بازدید: 987
تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ 
پورطوسی پورطوسی ; راشد محصل راشد محصل ; ایزدی دربندی ایزدی دربندی 255-262
بازدید: 1047
اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار (Calendula officinalis) 
ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی ; موسوی موسوی 263-270
بازدید: 1822
تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان 
کوچکی کوچکی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; لکزیان لکزیان ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 271-284
بازدید: 1250
اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) 
خرم دل خرم دل ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; قربانی قربانی 285-294
بازدید: 1283
تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) 
خطیب خطیب ; راشد محصل راشد محصل ; گنجعلی گنجعلی ; لاهوتی لاهوتی 295-302
بازدید: 1046
اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک 
رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; برومند رضا زاده برومند رضا زاده ; محمد آبادی محمد آبادی ; شریف شریف 303-314
بازدید: 964
بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم ۳۲۷۹ ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور 
رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; صادقی ثمرجان صادقی ثمرجان 315-326
بازدید: 963
ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی 
صفری صفری ; هنرنژاد هنرنژاد ; اصفهانی اصفهانی 327-334
بازدید: 1047
اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور 
ضیائی ضیائی ; کافی کافی ; خزاعی خزاعی ; شباهنگ شباهنگ ; سلیمانی سلیمانی 335-342
بازدید: 797
ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه 
عزیزی عزیزی ; نظامی نظامی ; خزاعی خزاعی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 343-352
بازدید: 874
ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات 
قرخلو قرخلو ; راشد محصل راشد محصل ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; زند زند ; قنبری قنبری ; دپرادو دپرادو 353-362
بازدید: 1026
عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) 
کامل منش کامل منش ; دری دری ; قاسمی قاسمی ; بی همتا بی همتا ; درویش درویش 363-370
بازدید: 1160
بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد 
کمندی کمندی ; نظامی نظامی ; کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 371-382
بازدید: 965
مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; سیاهمرگویی سیاهمرگویی ; قرخلو قرخلو ; راستگو راستگو ; قائمی قائمی 383-394
بازدید: 972
بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) 
کوچکی کوچکی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; عزیزی عزیزی ; خزاعی خزاعی 395-404
بازدید: 926
اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های ۳F گندم دوروم 
گل آبادی گل آبادی ; ارزانی ارزانی ; میر محمدی میبدی میر محمدی میبدی 405-418
بازدید: 1074
تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت 
محمدوند محمدوند ; راشد محصل راشد محصل ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; پورطوسی پورطوسی 419-432
بازدید: 964
بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت 
محمودی محمودی ; کوچکی کوچکی ; نظامی نظامی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 433-442
بازدید: 991
استفاده از روش تلفیقی خاکورزی و سمپاشی نواری در مدیریت علفهای هرز برای کاهش مصرف علف‌کش در زراعت چغندرقند (Beta vulgaris) 
ملکی ملکی ; زند زند ; میرهادی میرهادی 443-452
بازدید: 1079
اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) 
معصمی معصمی ; کافی کافی ; خزاعی خزاعی 453-462
بازدید: 1004
پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.Moench) با استفاده از سطح برگ نسبی 
موسوی سروینه باغی موسوی سروینه باغی ; بهشتی بهشتی 463-470
بازدید: 992
ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی 
نوروز زاده نوروز زاده ; راشد محصل راشد محصل ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی ; عباس پور عباس پور 471-485
بازدید: 1022