نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه 
فیضی اصل فیضی اصل ; جعفرزاده جعفرزاده ; عبدالرحمنی عبدالرحمنی ; موسوی موسوی ; کریمی کریمی 1-11
بازدید: 869
اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال 
یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; خزاعی خزاعی ; قربانی قربانی ; آستارایی آستارایی 12-19
بازدید: 985
بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس 
نامجویان نامجویان ; رضایی رضایی ; معینی‎زاده معینی‎زاده 20-25
بازدید: 848
بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز 
رستم رستم ; نبوی کلات نبوی کلات ; صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی 26-33
بازدید: 695
تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز 
جعفری جعفری ; اردكانی اردكانی ; اردكانی اردكانی ; دری دری ; دری دری ; قنبری قنبری ; قنبری قنبری ; نبی ایلكایی نبی ایلكایی ; ایلكایی ایلكایی 34-41
بازدید: 782
مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) 
موسی زاده موسی زاده ; برادران برادران ; ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی 42-48
بازدید: 874
پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن 
موسوی موسوی ; فیضیان فیضیان ; احمدی احمدی 49-60
بازدید: 772
اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ۹ رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.) 
قادری فر قادری فر ; گالشی گالشی ; احمدی احمدی 61-68
بازدید: 833
تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز 
کافی کافی ; خزاعی خزاعی ; صبوری راد صبوری راد 69-74
بازدید: 768
ارزیابی اثر تداخلی جو ناخواسته روی شاخص‌های رشد چند رقم گندم 
رامیار رامیار ; جم نژاد جم نژاد 75-81
بازدید: 808
تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت 
محمدی آریا محمدی آریا ; لكزیان لكزیان ; حق نیا حق نیا 82-89
بازدید: 890
بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو 
قاسمی عمران قاسمی عمران ; باقری باقری 90-97
بازدید: 818
اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم 
رحیمی زاده رحیمی زاده ; كاشانی كاشانی ; زراع فیض آبادی زراع فیض آبادی 98-110
بازدید: 891
ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج 
رحیمی رحیمی ; ربیعی ربیعی ; رمضانی رمضانی ; موافق موافق 111-119
بازدید: 726
بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز 
قربانی قربانی ; کوچکی کوچکی ; حسینی حسینی ; جهانی جهانی ; اسدی اسدی ; عاقل عاقل ; محمدآبادی محمدآبادی 120-127
بازدید: 815
بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی 
قائمی قائمی ; ثنایی نژاد ثنایی نژاد ; آستارایی آستارایی ; میرحسینی میرحسینی 128-137
بازدید: 830
بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی  PDF    دانلود : 2690
نظامی نظامی ; خمدی خمدی ; خواجه حسینی خواجه حسینی ; باقری باقری 138-146
بازدید: 795
بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند 
ولایتی ولایتی ; زمانی زمانی ; جامی الاحمدی جامی الاحمدی 147-156
بازدید: 786
تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه 
امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی ; پارسا پارسا ; گنجعلی گنجعلی 157-166
بازدید: 780
بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی 
بهشتی بهشتی ; سلطانی سلطانی ; صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی 167-176
بازدید: 803
چکیده های انگلیسی 
چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل Pdf می توانید مشاهده فرمایید 1-20
بازدید: 629