نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید 
جوادی جوادی ; صابری صابری ; آذری نصرآبادی آذری نصرآبادی ; خسروی خسروی 384-392
بازدید: 833
بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی 
پورامیر پورامیر ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی ; قربانی قربانی 393-402
بازدید: 1048
بررسی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل خشکیدر ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دوروم 
محمدی محمدی ; دریایی دریایی ; رجبی رجبی 403-414
بازدید: 941
ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد 
نظامی نظامی ; صداقت‌خواهی صداقت‌خواهی ; پرسا پرسا ; پارسا پارسا ; باقری باقری 415-423
بازدید: 870
اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز 
عسگرپور عسگرپور ; قربانی قربانی ; کوچکی کوچکی ; محمد آبادی محمد آبادی 424-430
بازدید: 1121
مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان 
قهقائی قهقائی ; گلوی گلوی ; رمرودی رمرودی ; باقری باقری 431-437
بازدید: 744
آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی 
اردکانی اردکانی ; عباس زاده عباس زاده ; شریفی‌عاشورآبادی شریفی‌عاشورآبادی 438-443
بازدید: 1392
ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی 
جامی معینی جامی معینی ; مدرس ثانوی مدرس ثانوی ; کشاورز کشاورز ; سروش‌زاده سروش‌زاده ; گنجعلی گنجعلی 444-454
بازدید: 844
تأثیر افزایش تراکم گیاهی بر عملکرد ساقه و ذخیره ساکارز در ساقه دو رقم سورگوم شیرین 
سلیمانی سلیمانی ; المدرس المدرس ; نارنجانی نارنجانی 455-464
بازدید: 958
بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند 
حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف ; نظامی نظامی ; کمندی کمندی 465-472
بازدید: 838
مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) و بهاره (چمران و پیشتاز) 
سبزواری سبزواری ; خزاعی خزاعی ; کافی کافی 473-480
بازدید: 1090
بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه  PDF    دانلود : 3081
رحیمی رحیمی ; کافی کافی ; نظامی نظامی ; خزاعی خزاعی 481-488
بازدید: 936
بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) 
مرادی مرادی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم 489-500
بازدید: 1267
مطالعه تأثیر ترکیب های مختلف سوبسترا بر فرآیند میوه دهی قارچ شی تاکه(اولین گزارش تولید در ایران) 
رازقی یدک رازقی یدک ; عزیزی عزیزی ; فارسی فارسی 501-507
بازدید: 989
تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران 
کوچکی کوچکی ; کمالی کمالی 508-520
بازدید: 1584
بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه 
ملتی ملتی ; پارسا پارسا ; للـه‌گانی للـه‌گانی 521-530
بازدید: 982
بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L ۱۷) 
میرآخوری میرآخوری ; پاک نژاد پاک نژاد ; مرادی مرادی ; اردکانی اردکانی ; ناظری ناظری ; پور جهرمی پور جهرمی 531-541
بازدید: 1205
ارزیابی وراثت پذیری و روابط صفات فیزیولوژیک و کیفیت دانه بین لاین های دابل هاپلوئید ولاین های پیشرفته اصلاحی معادل در تریتیکاله 
ایرانی ایرانی ; ارزانی ارزانی ; رضایی رضایی 542-549
بازدید: 835
تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز 
راشد محصل راشد محصل ; سراجچی سراجچی ; افشاری افشاری ; احیایی احیایی 550-558
بازدید: 852
خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگومدانه ای در شرایط تنش رطوبتی 
بهشتی بهشتی ; بارویی بارویی 559-568
بازدید: 736