دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند

صحابی صحابی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای

صفری صفری; آقاعلیخانی آقاعلیخانی; مدرس ثانوی مدرس ثانوی

اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

نظامی نظامی; عزیزی عزیزی; سیاهمرگویی سیاهمرگویی; محمد آبادی محمد آبادی

بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

زند زند; باغستانی باغستانی; پوربیگی پوربیگی; صوفی زاده صوفی زاده; بنا کاشانی بنا کاشانی; دستاران دستاران; خیامی خیامی; لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی

اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا

مندنی مندنی; احمد وند احمد وند; گلزردی گلزردی; سرابی سرابی; نیرومند نیرومند

تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم

خداشناس خداشناس; کوچکی کوچکی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; صادقی صادقی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

باقری باقری; راشد محصل راشد محصل; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی

احمدیان احمدیان; قنبری قنبری; سیاه سر سیاه سر; حیدری حیدری; رمرودی رمرودی; موسوی نیک موسوی نیک

بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده

حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف; کازرونی منفرد کازرونی منفرد; تکاسی تکاسی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; راشد محصل راشد محصل

پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد

سیاح فر سیاح فر; مویدی مویدی; موسوی موسوی; زید علی زید علی