نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند 
صحابی صحابی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی 569-576
بازدید: 736
تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای 
صفری صفری ; آقاعلیخانی آقاعلیخانی ; مدرس ثانوی مدرس ثانوی 577-586
بازدید: 874
اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) 
نظامی نظامی ; عزیزی عزیزی ; سیاهمرگویی سیاهمرگویی ; محمد آبادی محمد آبادی 587-593
بازدید: 741
بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز 
زند زند ; باغستانی باغستانی ; پوربیگی پوربیگی ; صوفی زاده صوفی زاده ; بنا کاشانی بنا کاشانی ; دستاران دستاران ; خیامی خیامی ; لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی 594-605
بازدید: 730
اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا 
مندنی مندنی ; احمد وند احمد وند ; گلزردی گلزردی ; سرابی سرابی ; نیرومند نیرومند 606-614
بازدید: 662
بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) 
کافی کافی ; رحیمی رحیمی 615-621
بازدید: 659
تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم 
خداشناس خداشناس ; کوچکی کوچکی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; صادقی صادقی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 622-635
بازدید: 842
تأثیر نیتروژن و کلرمکوات کلرید برعملکرد دانه، زیست توده و کارآیی مصرف آب در چهار رقم گندم دیم 
میران زاده میران زاده ; امام امام 636-645
بازدید: 774
ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم 
باقری باقری ; راشد محصل راشد محصل ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 646-657
بازدید: 690
تابعیت روند رشد ارقام عدس (Lens culinaris Med.) از تاریخ کاشت و تداخل علف‌های‌هرز در استان لرستان 
موسوی موسوی 658-667
بازدید: 818
اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی 
احمدیان احمدیان ; قنبری قنبری ; سیاه سر سیاه سر ; حیدری حیدری ; رمرودی رمرودی ; موسوی نیک موسوی نیک 668-676
بازدید: 1150
بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده 
حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف ; کازرونی منفرد کازرونی منفرد ; تکاسی تکاسی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; راشد محصل راشد محصل 677-685
بازدید: 779
پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد 
سیاح فر سیاح فر ; مویدی مویدی ; موسوی موسوی ; زید علی زید علی 686-697
بازدید: 709
شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر 
مومنی مومنی ; مساواتی مساواتی 698-707
بازدید: 707
تأثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان 
موسویان موسویان ; لرزاده لرزاده ; ابراهیم پور ابراهیم پور ; چعب چعب 708-716
بازدید: 821
بررسی تجمع و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه ای(Sorghum bicolor L. Moench) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شرایط مزرعه ای 
بهشتی بهشتی ; بهبودی فر بهبودی فر 717-725
بازدید: 850
اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) 
جهان جهان ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; سالاری سالاری ; قربانی قربانی 726-737
بازدید: 814