دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی; خزاعی خزاعی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; آستارایی آستارایی

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی

پورامیر پورامیر; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی; قربانی قربانی

اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

خرم دل خرم دل; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; قربانی قربانی

اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)

اکبر نژاد اکبر نژاد; آستارایی آستارایی; فتوت فتوت; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum)

سهیلی سهیلی; نظامی نظامی; خزاعی خزاعی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت

ساجدی ساجدی; اردکانی اردکانی; ساجدی ساجدی; بهرامی بهرامی

بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. )

حسین پناهی حسین پناهی; حسینی حسینی; پورامیر پورامیر; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

تأثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید بهار

نحوی نیا نحوی نیا; بابازاده بابازاده; صبوری صبوری

اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

سرابی سرابی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; نظامی نظامی; راشد محصل راشد محصل