نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت 
نصیری محلاتی نصیری محلاتی ; کوچکی کوچکی ; جهان جهان 878-890
بازدید: 932
اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در شش رقم گلرنگ 
نظامی نظامی ; ناقدی نیا ناقدی نیا 891-896
بازدید: 584
بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تأثیرعصاره آبی حاصل از اندام‌های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن‌ها 
مرادی مرادی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; علیزاده علیزاده ; قربانی قربانی 897-908
بازدید: 901
مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) 
کوچکی کوچکی ; شباهنگ شباهنگ ; خرم دل خرم دل ; عظیمی عظیمی ; عاقل عاقل 909-919
بازدید: 775
اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط 
حسن زاده اول حسن زاده اول ; کوچکی کوچکی ; خزاعی خزاعی ; نصیری محلاتی نصیری محلاتی 920-929
بازدید: 904
تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه 
خالص رو خالص رو ; آقاعلیخانی آقاعلیخانی ; مدرس ثانوی مدرس ثانوی 930-938
بازدید: 781
تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) 
علی علی ; اسلامی اسلامی ; بهدانی بهدانی ; جامی الاحمدی جامی الاحمدی 939-945
بازدید: 825
رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی 
مدحج مدحج ; لک لک ; نادری نادری ; امام امام ; نور محمدی نور محمدی 946-955
بازدید: 750
غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم 
محمدی ثانی محمدی ثانی ; آستارایی آستارایی ; فتوت فتوت ; لکزیان لکزیان 956-964
بازدید: 683
تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران 
امیر مرادی امیر مرادی ; رضوانی مقدم رضوانی مقدم ; عبداللهیـان نوقـابی عبداللهیـان نوقـابی 965-974
بازدید: 620
تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور 
بای بوردی بای بوردی ; طباطبایی طباطبایی ; احمد اف احمد اف 975-982
بازدید: 934
عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه در نیشابور 
جعفرنژاد جعفرنژاد ; شریف الحسینی شریف الحسینی 983-994
بازدید: 1258
ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک 
ایزدی ایزدی ; راشد محصل راشد محصل ; زند زند 995-1001
بازدید: 762
آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت 
بنایان بنایان ; رحمتی رحمتی ; غنی غنی ; قویدل قویدل 1002-1011
بازدید: 623
روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات زراعی 
نماینده نماینده ; کامل منش کامل منش ; قاسمی قاسمی 1012-1021
بازدید: 668