نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis)  PDF    دانلود : 7286
زینب عنافجه ; خلیل عالمی‌سعید ; قدرت اله فتحی ; محمد حسین قرینه ; عبدالنور چعب 1-11
بازدید: 574
بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی  PDF    دانلود : 5373
احسان اله زیدعلی ; رضا قربانی ; علیرضا كوچكی ; نادر آزادبخت ; وحید جهانبخش 12-18
بازدید: 582
تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)  PDF    دانلود : 8429
سمانه لاله ; مجید جامی الاحمدی ; زهرا شریفی ; سید وحید اسلامی 19-27
بازدید: 650
طراحی زراعی – اقتصادی الگوی کشت شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان با تأکید بر منابع آب  PDF    دانلود : 9401
آزاده مادح خاکسار ; امیر آینه بند 28-38
بازدید: 725
اثرات دگر آسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز  PDF    دانلود : 7181
رقیه جعفر پور ; مهدی تاج بخش ; علیرضا عیوضی 39-49
بازدید: 765
تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد  PDF    دانلود : 8182
احسان عیشی رضایی ; پرویز رضوانی مقدم ; حمید رضا خزاعی ; علی اصغر محمد آبادی 50-59
بازدید: 763
بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز  PDF    دانلود : 7476
سمیه تكاسی ; محمدحسن راشد محصل ; محمد بنایان 60-69
بازدید: 536
بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی  PDF    دانلود : 6383
طیبه نژادحسینی ; علیرضا آستارایی ; رضا خراسانی ; حجت امامی 70-77
بازدید: 600
تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا  PDF    دانلود : 5201
علیرضا کوچکی ; مژگان ثابت تیموری 78-87
بازدید: 701
بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره  PDF    دانلود : 4358
حسن فیضی ; پرویز رضوانی مقدم ; علی اصغر برهمند 88-94
بازدید: 715
ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی  PDF    دانلود : 40783
هادی پیرسته انوشه ; یحیی امام ; محمد جمال سحرخیز 95-102
بازدید: 790
بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.)  PDF    دانلود : 4549
محمد گلباشی ; محسن ابراهیمی ; سعید خاوری خراسانی ; محمدحسین صبور 103-113
بازدید: 586
بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم  PDF    دانلود : 7111
وحید سرابی ; سید کریم موسوی ; محمدحسن راشد محصل 114-122
بازدید: 695
بررسی تأثیر تنش شوری بر رشد رویشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت مالون دی آلدهید برگ ارقام کلزا  PDF    دانلود : 15326
روزبه فرهودی 123-130
بازدید: 681
اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی  PDF    دانلود : 6032
تكتم چمنی اصغری ; سهراب محمودی ; محمدحسن راشد محصل ; غلامرضا زمانی 131-138
بازدید: 727
ABSTRACT  PDF    دانلود : 4383
ABSTRACT ABSTRACT 1-15
بازدید: 501