نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی 
مرتضی گلدانی ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی ; محمد کافی 139-150
بازدید: 552
( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای 
امید یونسی ; فرزاد شریف زاده ; علی احمدی 151-157
بازدید: 783
بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار  PDF    دانلود : 5882
محمدرضا لبافی ; فریبا میقانی ; اسداله حجازی ; حمیده خلج ; محمدعلی باغستانی ; علی مهرآفرین 158-166
بازدید: 656
تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز  PDF    دانلود : 6428
فرناز کردبچه ; حمید رحیمیان مشهدی ; محسن بهشتیان مسگران 167-175
بازدید: 578
تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند  PDF    دانلود : 4076
حسن براتی محمودی ; مجید جامی الاحمدی ; محمدحسن راشد محصل ; سهراب محمودی ; نرگس شیخ زاده محمد آبادی 176-181
بازدید: 665
بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ  PDF    دانلود : 2669
محمود قربانزاده نقاب ; سید حسن مرعشی ; فرج الله شهریاری احمدی ; سعید ملک زاده شفارودی 182-189
بازدید: 533
مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور  PDF    دانلود : 3088
اعظم برزوئی ; محمد کافی ; حمید رضا خزاعی ; علی خراسانی ; عباس مجد آبادی 190-201
بازدید: 1065
پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik)  PDF    دانلود : 5578
یاسر علی زاده ; روح الله مرادی ; احمد نظامی ; حمیدرضا عشقی زاده 202-210
بازدید: 671
کارآیی زراعی نیتروژن در تناوب‌های زراعی دو گانه گندم تحت تاثیر کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول  PDF    دانلود : 7027
مجید رحیمی زاده ; احمد زارع فیض آبادی ; علی كاشانی 211-221
بازدید: 637
تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی  PDF    دانلود : 6952
شهرام ریاحی نیا ; حمید رضا خزاعی ; خورشید رزمجو 222-228
بازدید: 615
اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم  PDF    دانلود : 3316
مسعود عزت احمدی ; قربان نورمحمدی ; مسعود قدسی ; محمد کافی 229-241
بازدید: 633
بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن  PDF    دانلود : 8042
هنگامه عطاردی ; حمید ایران نژاد ; امیر حسین شیرانی‌راد ; رضا امیری ; غلامعباس اكبری 242-247
بازدید: 561
تعیین صفات موثر بر عملکرد دانه کلزا تحت شرایط دیم معتدل سرد  PDF    دانلود : 4721
حسین حاتم زاده 248-257
بازدید: 668
بررسی رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی در ژنوتیپ‌های گندم(Triticum aestivum and T. durum) و تریتیکاله (Triticale hexaploid Lart.) در شرایط محیطی اهواز  PDF    دانلود : 7369
عادل مدحج 258-264
بازدید: 692
عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند  PDF    دانلود : 5183
بی بی الهه موسوی فر ; محمد علی بهدانی ; مجید جامی الاحمدی ; سید علی موسوی فر 265-272
بازدید: 530
مدلسازی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب، مکان دشت مشهد  PDF    دانلود : 6887
محمد رحیمی ; منوچهر فرج زاده ; غلامعلی کمالی 273-284
بازدید: 719
اثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه‌ی آنها با عملکرد دانه آفتابگردان  PDF    دانلود : 7101
محمد حسین شریعتمداری ; غلامرضا زمانی ; محمد حسن سیاری 285-293
بازدید: 632
ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور)  PDF    دانلود : 4665
مرجان قائمی ; علیرضا آستارایی ; سید حسین ثنایی نژاد 294-300
بازدید: 963