دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; مریم جهانی کندری; زینت برومند رضازاده

تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.)

مهدی پارسا; علی گنجعلی; الیاس رضائیان زاده; احمد نظامی

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت

حسین صداقت‌خواهی; مهدی پارسا; احمد نظامی; حسن پُرسا; عبدالرضا باقری

بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک

سید حسین ثنایی نژاد; علیرضا آستارایی; مرجان قائمی; پریسا میرحسینی

ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی

محمد بنایان اول; سعید خانی نژاد; صادق قربانی; ایمان حسام عارفی

اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان

فرشید قادری فر; عبدالقدیر قجری; حمیدرضا صادق نژاد; عبدالرضا قرنجیکی

ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)

مصطفی حسینی; رضا قربانی; محمد بازوبندی; علیرضا باقری

تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری

سمیه فرودل; رضا صدرآبادی حقیقی; سید محسن نبوی كلات