نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران  PDF    دانلود : 9971
علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; مریم جهانی کندری ; زینت برومند رضازاده 301-309
بازدید: 799
تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.)  PDF    دانلود : 3343
مهدی پارسا ; علی گنجعلی ; الیاس رضائیان زاده ; احمد نظامی 310-321
بازدید: 808
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت  PDF    دانلود : 2947
حسین صداقت‌خواهی ; مهدی پارسا ; احمد نظامی ; حسن پُرسا ; عبدالرضا باقری 322-330
بازدید: 644
مطالعه تأثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (Brassica napus L.)  PDF    دانلود : 6801
رقیه مومنی ; نادعلی بابائیان جلودار ; نادعلی باقری 331-339
بازدید: 637
تأثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی مؤثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه ای  PDF    دانلود : 8755
علی سلیمانی ; مرتضی فیروزی ; لیلا نارنجانی 340-347
بازدید: 1247
بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک  PDF    دانلود : 4432
سید حسین ثنایی نژاد ; علیرضا آستارایی ; مرجان قائمی ; پریسا میرحسینی 348-355
بازدید: 830
بررسی اثر افزایش غلظت Co۲ بر رقابت بین گونه‌های زراعی و علف‌های‌ هرز C۳ و C۴ در شرایط گلخانه ای  PDF    دانلود : 6897
سپیده انورخواه ; علیرضا كوچكی ; مهدی نصیری محلاتی 356-367
بازدید: 595
ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی  PDF    دانلود : 6459
محمد بنایان اول ; سعید خانی نژاد ; صادق قربانی ; ایمان حسام عارفی 368-378
بازدید: 587
اثرات تداخلی علف‏های هرز همراه خربزه بر صفات کمی و کیفی آن در شرایط رقابت چند گونه‏ای با پوشش طبیعی  PDF    دانلود : 5094
سید حسین ترابی ; محمد بازو بندی ; جواد باغانی 379-387
بازدید: 611
بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه‌زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta)  PDF    دانلود : 4140
کلثوم کریمیان ; رضا قربانی ; قربانعلی اسدی ; محمدرضا توکلو 388-396
بازدید: 602
مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، سرعت نمو و خصوصیات زراعی دو ژنوتیپ تریتیکاله  PDF    دانلود : 6426
فهیمه رضائی ; مسعود قدسی ; كیومرث كلارستاقی 397-405
بازدید: 614
ارزیابی جوانه‌زنی و سبزشدن توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک  PDF    دانلود : 4822
ایرج طهماسبی ; محمدحسن راشد محصل ; پرویز رضوانی مقدم ; علی قنبری ; اسکندر زند 406-415
بازدید: 596
اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان  PDF    دانلود : 5724
فرشید قادری فر ; عبدالقدیر قجری ; حمیدرضا صادق نژاد ; عبدالرضا قرنجیکی 416-421
بازدید: 563
مطالعه اثر تراکم و زمان محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه‌دانه  PDF    دانلود : 5627
مریم موسی زاده ; رضا برادران 422-427
بازدید: 634
برآورد رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک‌بوته ( ) و سطح برگ نسبی علف های هرز  PDF    دانلود : 6086
علی قنبری ; مهدی افشاری ; علی اصغر محمدآبادی 428-437
بازدید: 614
اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی  PDF    دانلود : 7486
احمد بالندری ; پرویز رضوانی مقدم 438-446
بازدید: 673
اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد  PDF    دانلود : 3085
عسکر غنی ; علی تهرانی فر ; مجید عزیزی ; محمد تقی عبادی 447-453
بازدید: 673
بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور  PDF    دانلود : 5567
مجید نصراله الحسینی ; سعید خاوری خراسانی ; آتنا رحمانی 454-462
بازدید: 953
ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)  PDF    دانلود : 4412
مصطفی حسینی ; رضا قربانی ; محمد بازوبندی ; علیرضا باقری 463-473
بازدید: 2335
اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل  PDF    دانلود : 5063
عادل مدحج ; یحیی امام ; امیر آینه بند 474-485
بازدید: 557
تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم  PDF    دانلود : 4556
خدیجه علیجانی ; محمدجعفر بحرانی ; سید عبدالرضا کاظمینی 486-493
بازدید: 676
بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف‌هرز چاودار و خردل وحشی  PDF    دانلود : 6497
بیژن سعادتیان ; گودرز احمدوند ; فاطمه سلیمانی 494-504
بازدید: 823
بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی)  PDF    دانلود : 8607
رضا صدرآبادی حقیقی ; شهرام امیرمرادی ; علیرضا میرشاهی 505-513
بازدید: 696
اثرات تنش سرما در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum)  PDF    دانلود : 42937
سمیه ونایی ; عادل سی و سه مرده ; غلامرضا حیدری 514-524
بازدید: 967
تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری  PDF    دانلود : 12290
بی بی الهه موسوی فر ; محمد علی بهدانی ; مجید جامی الاحمدی ; محمد سعید حسینی بجد 525-534
بازدید: 951
تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری  PDF    دانلود : 8545
سمیه فرودل ; رضا صدرآبادی حقیقی ; سید محسن نبوی كلات 535-543
بازدید: 920
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) و درصد رطوبت خاک در پاسخ به مدیریت بقایای گیاه و سطوح نیتروژن در شرایط دیم  PDF    دانلود : 5119
حسین صادقی ; سید عبدالرضا کاظمینی 544-556
بازدید: 716