نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای 
  راضیه علیزاده ; محمدرضا طارقیان ; سهراب محمودی ; رضا طباطبایی نیم آورد 591-597
  بازدید: 736
  اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم 
  احسان صحرایی ; سید وحید اسلامی ; مجید جامی الاحمدی 598-605
  بازدید: 542
  تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد  PDF    دانلود : 3592
  آرش پاكمهر ; مهدی راستگو ; فرید شكاری ; جلال صبا ; اسماعیل زنگانی 606-614
  بازدید: 482
  (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا  PDF    دانلود : 5471
  جعفر نباتی ; محمد كافی ; احمد نظامی ; پرویز رضوانی مقدم ; علی معصومی ; محمد زارع مهرجردی 615-622
  بازدید: 1142
  بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین  PDF    دانلود : 8067
  امیرحسین سعیدنژاد ; پرویز رضوانی مقدم ; حمیدرضا خزاعی ; مهدی نصیری محلاتی 623-630
  بازدید: 533
  ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ۵ رقم گندم  PDF    دانلود : 10023
  فؤاد حسینی ; سید عطاالله سیادت ; عبدالمهدی بخشنده ; عبدالنور چعب 631-638
  بازدید: 587
  انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنج  PDF    دانلود : 7030
  حسین صبوری ; قاسم محمدی نژاد ; مریم فضلعلی پور 639-650
  بازدید: 509
  ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی  PDF    دانلود : 10866
  حمیدرضا احیایی ; محمد خواجه حسینی 651-658
  بازدید: 814
  تأثیر طول دوره های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد  PDF    دانلود : 7277
  مجید آقاعلیخانی ; سعید رضا یعقوبی 659-669
  بازدید: 528
  تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی  PDF    دانلود : 8382
  محمد فروزنده ; علیرضا سیروس مهر ; احمد قنبری ; محمد رضا اصغری پور ; عیسی خمری 670-677
  بازدید: 553
  به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر  PDF    دانلود : 5836
  اسماعیل نیرومند توماج ; مجید جامی الاحمدی ; احمد ریاسی ; غلامرضا زمانی 678-684
  بازدید: 471
  بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علفهرز  PDF    دانلود : 8315
  قدریه محمودی ; علی قنبری ; علی اصغر محمد آبادی 685-693
  بازدید: 506
  ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس  PDF    دانلود : 8194
  شهربانو میردارمنصوری ; نادعلی بابائیان جلودار ; نادعلی باقری 694-703
  بازدید: 590
  (Brassica napus) ارزیابی مدلهای تجربی و شاخصهای رقابت در تبهبندی ارقام کلزا  PDF    دانلود : 4442
  علی رضا صفاهانی لنگرودی ; روزبه فرهودی 704-715
  بازدید: 600
  بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج  PDF    دانلود : 5062
  شهریار بابازاده ; مسعود كاوسی ; مهرداد اسفندیاری ; مجید نحوی ; مهرزاد اله قلی پور 728-734
  بازدید: 470
  ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای با استفاده از شا خص های تحمل و  PDF    دانلود : 5140
  سید علیرضا بهشتی ; سیده مطهره سروری 735-744
  بازدید: 525
  اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus)  PDF    دانلود : 5367
  فاطمه سلیمانی ; گودرز احمدوند ; بیژن سعادتیان 745-757
  بازدید: 526
  ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط  PDF    دانلود : 3168
  مسعود عزت احمدی ; قربان نورمحمدی ; مسعود قدسی ; محمد كافی 758-769
  بازدید: 502
  بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای گلرنگاهلی(C. oxyacanthus) و گلرنگ وحشی (Carthamus tinctorius)  PDF    دانلود : 7138
  وحید توكلی ; محمد مهدی مجیدی ; آقافخر میرلوحی ; محمدرضا سبزعلیان 770-777
  بازدید: 492