دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

(Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای

راضیه علیزاده; محمدرضا طارقیان; سهراب محمودی; رضا طباطبایی نیم آورد

تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد

آرش پاكمهر; مهدی راستگو; فرید شكاری; جلال صبا; اسماعیل زنگانی
تعداد مشاهده : 695 صفحه 606-614 PDF

(Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا

جعفر نباتی; محمد كافی; احمد نظامی; پرویز رضوانی مقدم; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی
تعداد مشاهده : 1407 صفحه 615-622 PDF

بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین

امیرحسین سعیدنژاد; پرویز رضوانی مقدم; حمیدرضا خزاعی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 742 صفحه 623-630 PDF

ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم

فؤاد حسینی; سید عطاالله سیادت; عبدالمهدی بخشنده; عبدالنور چعب
تعداد مشاهده : 949 صفحه 631-638 PDF
تعداد مشاهده : 769 صفحه 639-650 PDF
تعداد مشاهده : 1008 صفحه 651-658 PDF
تعداد مشاهده : 707 صفحه 659-669 PDF

تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی

محمد فروزنده; علیرضا سیروس مهر; احمد قنبری; محمد رضا اصغری پور; عیسی خمری
تعداد مشاهده : 743 صفحه 670-677 PDF

به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر

اسماعیل نیرومند توماج; مجید جامی الاحمدی; احمد ریاسی; غلامرضا زمانی
تعداد مشاهده : 636 صفحه 678-684 PDF
تعداد مشاهده : 935 صفحه 685-693 PDF

ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس

شهربانو میردارمنصوری; نادعلی بابائیان جلودار; نادعلی باقری
تعداد مشاهده : 797 صفحه 694-703 PDF
تعداد مشاهده : 816 صفحه 704-715 PDF

بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

شهریار بابازاده; مسعود كاوسی; مهرداد اسفندیاری; مجید نحوی; مهرزاد اله قلی پور
تعداد مشاهده : 676 صفحه 728-734 PDF
تعداد مشاهده : 694 صفحه 735-744 PDF
تعداد مشاهده : 700 صفحه 758-769 PDF
تعداد مشاهده : 643 صفحه 770-777 PDF