نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.)  PDF    دانلود : 3723
  رستم یزدانی بیوکی ; پرویز رضوانی مقدم 1-10
  بازدید: 767
  اثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف‌کش شوالیه به‌ منظور کنترل یولاف وحشی (Avena fatua L  PDF    دانلود : 5280
  محمد حسن راشد محصل ; اکبر علی وردی 11-17
  بازدید: 854
  اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L  PDF    دانلود : 4984
  ریحانه فرشید ; غلامرضا زمانی ; محمد علی بهدانی ; احسان صحرایی 18-24
  بازدید: 659
  تأثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه  PDF    دانلود : 3556
  علیرضا دادخواه ; محمد كافی 25-32
  بازدید: 1188
  خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی  PDF    دانلود : 3621
  حمیدرضا خزاعی ; احمد نظامی ; حمید رضا عشقی‌زاده ; شهرام ریاحی‌نیا ; کورش شجاعی 33-42
  بازدید: 689
  ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد  PDF    دانلود : 3142
  زینب خراسانی ; احمد نظامی ; مهدی نصیری محلاتی ; علی اصغر محمدآبادی 43-52
  بازدید: 545
  بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین  PDF    دانلود : 3139
  محمد آدینه ای ; محمد بازوبندی ; رضا قربانی ; کمال حاج محمدنیا قالی باف 53-63
  بازدید: 522
  تجزیه ژنتیکی غلاف دهی و خصوصیات غلاف در نخود (Cicer arietinum L.)  PDF    دانلود : 4819
  عزت كرمی 64-74
  بازدید: 664
  اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط  PDF    دانلود : 3435
  فاطمه حسن زاده اول ; علیرضا كوچكی ; حمیدرضا خزاعی ; مهدی نصیری محلاتی 75-83
  بازدید: 717
  بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album  PDF    دانلود : 3610
  ابراهیم ایزدی دربندی ; فرزانه آذریان ; نجمه نساری 84-90
  بازدید: 575
  تاثیر تیمار کردن بذر با پلی اتیلن گلایکول و رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه کنجد  PDF    دانلود : 5208
  مرتضی مقنی باشی ; جمشید رزمجو 91-99
  بازدید: 760
  تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره  PDF    دانلود : 4956
  حمید حاتمی ملکی ; قاسم كریم‌زاده ; رضا درویش زاده ; رضا علوی 100-106
  بازدید: 596
  مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ‌های الیت جو در اقلیم سرد ایران  PDF    دانلود : 4877
  محمد مرادی ; حمید دهقانی ; بهزاد سرخی لله‌لو 107-115
  بازدید: 570
  تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه  PDF    دانلود : 3926
  سیدرضا امیری‌ ده‌احمدی ; پرویز رضوانی مقدم ; حمیدرضا احیایی 116-124
  بازدید: 1447
  استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط  PDF    دانلود : 4425
  علی اصغر چیت بند ; رضا قربانی ; محمدحسن راشد محصل ; احمد زارع فیض آبادی ; مجید عباسپور 125-132
  بازدید: 563
  اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه  PDF    دانلود : 3465
  محمود شور ; فرزاد مندنی 133-142
  بازدید: 700
  بررسی چند‌شکلی ژن‌های Wx-A۱ و Wx-B۱ و اثر جهش‌های آنها بر ساختار آنزیم GBSS‌ در برخی ارقام تجاری گندم‌های ایرانی  PDF    دانلود : 4091
  فرج اله شهریاری ; مسعود فخرفشانی ; جعفر ذوالعلی 143-149
  بازدید: 631
  انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج  PDF    دانلود : 4581
  حسین صبوری ; قاسم محمدی نژاد ; مریم فضلعلی پور 150-162
  بازدید: 587
  بررسی تأثیر تعداد تکرار بر اعتبار نتایج آزمایشات کشاورزی  PDF    دانلود : 4648
  مسعود خزاعی 163-169
  بازدید: 781
  بررسی پایداری عملکرد چند رقم گندم نان با استفاده از معیارهای پایداری در اقلیم سردسیر کردستان  PDF    دانلود : 4920
  مسعود بخشایشی قشلاق 170-178
  بازدید: 739
  تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 3363
  كمال حاج محمدنیا قالی باف ; یحیی سلاح ورزی 179-188
  بازدید: 685
  ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان  PDF    دانلود : 5358
  سمیه میرزایی ; اصغر رحیمی ; حسین دشتی ; شهاب مداح حسینی 189-197
  بازدید: 978
  بررسی ضرایب همبستگی صفات، تجزیه علیت و شاخص‌های تحمل به خشکی در گندم  PDF    دانلود : 5152
  علیرضا توکلی 198-206
  بازدید: 833
  تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم  PDF    دانلود : 5087
  سلیمان محمدی ; سلیمان پیغمبرنژاد ; سونیا عارفی 207-213
  بازدید: 1830
  تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج  PDF    دانلود : 5411
  مهدی قورچیانی ; حسینعلی علیخانی ; غلامعباس اکبری ; مهدی زارعی ; ایرج اله دادی 214-224
  بازدید: 1131
  ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت  PDF    دانلود : 3678
  مسعود عزت احمدی ; قربان نورمحمدی ; مسعود قدسی ; محمد کافی 225-239
  بازدید: 784
  بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه‏ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان  PDF    دانلود : 5276
  فرشاد ابراهیم‏پور ; خالد عیدی‏زاده ; عبدالمجید مهدوی دامغانی ; محمد رضوانی 240-246
  بازدید: 908
  مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی  PDF    دانلود : 8433
  مهدی غفاری ; گودرز احمدوند ; محمدرضا اردکانی ; نرگس کشاورز ; ایمان نادعلی 247-255
  بازدید: 808