نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.)  PDF    دانلود : 4063
  سمانه نجیب نیا ; علیرضا كوچكی ; مهدی نصیری محلاتی ; حسن پرسا 256-269
  بازدید: 608
  ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان  PDF    دانلود : 3498
  مهدی راستگو ; محمد حسن راشد محصل ; حمیدرضا كاووسی ; امین میرشمسی كاخكی ; اسكندر زند 270-276
  بازدید: 569
  بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان  PDF    دانلود : 5073
  امیر استادی جعفری ; پرویز رضوانی مقدم ; رضا قربانی 277-283
  بازدید: 610
  بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش  بدون عنوان    دانلود : 1568
  ندا‌‌ صفدری‌منفرد ; ایرج ‌اله‌دادی ; محمد‌علی ‌باغستانی ; حمید ایران نژاد ; اسكندر زند 284-291
  بازدید: 719
  گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو  PDF    دانلود : 3215
  فاطمه كیخا آخر ; عبدالرضا باقری ; نسرین مشتاقی ; احمد نظامی 292-298
  بازدید: 498
  بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه  PDF    دانلود : 10461
  كیوان فتحی امیرخیز ; حشمت امیدی ; سیاوش حشمتی ; لیلا جعفرزاده 299-310
  بازدید: 2224
  تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris)  PDF    دانلود : 5032
  علی قنبری ; مهدی افشاری ; سجاد میجانی 311-320
  بازدید: 526
  بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی  PDF    دانلود : 3479
  علیرضا دادخواه ; مجید امینی دهقی ; محمد كافی 321-326
  بازدید: 532
  ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت  PDF    دانلود : 4617
  علیرضا كوچكی ; زینت برومند رضازاده ; مهدی نصیری محلاتی ; سرور خرم دل 327-334
  بازدید: 640
  اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum)  PDF    دانلود : 3258
  ابراهیم ایزدی دربندی ; مهدی محمدیان ; عبدالجلیل یانق ; هادی زرقانی 335-345
  بازدید: 683
  بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره  PDF    دانلود : 8646
  میثم فراست ; نورعلی ساجدی ; محمد میرزاخانی 346-353
  بازدید: 852
  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس  PDF    دانلود : 7839
  مریم نبی پور ; محمد فارسی ; حسین نعمتی ; سعید ملك زاده 354-360
  بازدید: 740
  ارزیابی تحمل به خشکی انتهای فصل ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از  PDF    دانلود : 7754
  محمد شریفی الحسینی ; مسعود عزت احمدی 361-367
  بازدید: 607
  واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی  PDF    دانلود : 4953
  مریم غفاری ملایری ; غلامعلی اكبری ; آرش محمدزاده 368-373
  بازدید: 928
  اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی  PDF    دانلود : 10270
  محمود حیدری ; محمد رضا اصغری پور 374-381
  بازدید: 781
  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری  PDF    دانلود : 4578
  شهرام رضوان بیدختی ; سارا سنجانی ; علیرضا دشتبان ; ایمان حسام عارفی 382-391
  بازدید: 843
  اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ  PDF    دانلود : 6930
  محمدرضا شهسواری ; طلعت یساری ; امیرحسن امیدی 392-400
  بازدید: 590
  تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum)  PDF    دانلود : 5833
  سیدمسعود نقشبندی ; محمد علی باغستانی میبدی ; اسكندر زند ; سحر منصوریان 401-411
  بازدید: 505
  اثر فواصل آبیاری بر برخی شاخص‌های رشداکوتیپ‌های ریحان (. Ocimum basilicum L  PDF    دانلود : 7697
  مرتضی گلدانی 412-420
  بازدید: 582
  بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام و هیبرید‌های جدید جو با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره  PDF    دانلود : 8197
  سیدمحمدمهدی سیدآقامیری ; خداداد مصطفوی ; عبداله محمدی 421-427
  بازدید: 513
  ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری  PDF    دانلود : 8008
  جاسم امینی‌فر ; غلامرضا محسن‌آبادی ; محمدحسن بیگلویی ; حبیب‌الله سمیع‌زاده 428-434
  بازدید: 722
  کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده  PDF    دانلود : 7416
  محسن جهان ; محمد‌بهزاد امیری ; حمید‌رضا احیائی 435-447
  بازدید: 683
  اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم  PDF    دانلود : 10538
  مریم تاتاری ; ملک مسعود احمدی ; رضا عباسی علی کمر 448-455
  بازدید: 833
  ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه  PDF    دانلود : 5164
  جواد رشیدی‌فر ; حمید دهقانی ; بهرام علیزاده 456-467
  بازدید: 641