نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد  PDF    دانلود : 5732
  مریم جهانی کندری ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; پرویز رضوانی مقدم 468-475
  بازدید: 1322
  اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور  PDF    دانلود : 9620
  علی معصومی ; محمد کافی ; جعفر نباتی ; حمید رضا خزاعی ; كامران داوری ; محمد زارع مهرجردی 476-484
  بازدید: 1205
  تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد  PDF    دانلود : 4640
  علیرضا کوچکی ; مژگان ثابت تیموری 485-494
  بازدید: 1574
  ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد  PDF    دانلود : 6757
  معرفت مصطفوی‌راد ; زین العابدین طهماسبی سروستانی ; سید علی محمد مدرس ثانوی ; امیر قلاوند 495-502
  بازدید: 893
  مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor)  PDF    دانلود : 4155
  امیرحسین سعیدنژاد ; حمیدرضا خزاعی ; پرویز رضوانی مقدم 503-510
  بازدید: 1333
  ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت  PDF    دانلود : 3753
  علی دستمالچی ; افشین سلطانی ; ناصر لطیفی ; ابراهیم زینلی 511-521
  بازدید: 801
  بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L.  PDF    دانلود : 3389
  راهله رهباریان ; رمضانعلی خاوری نژاد ; علی گنجعلی ; عبدالرضا باقری ; فرزانه نجفی 522-531
  بازدید: 637
  تأثیر روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و تولید گندم زمستانه  PDF    دانلود : 6356
  سید کریم موسوی ; محمد فیضیان ; عبدالرضا احمدی 532-545
  بازدید: 1241
  سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی  PDF    دانلود : 9407
  مانی مجدم ; عادل مدحج 546-554
  بازدید: 773
  تخمین طول مراحل نمو گلرنگ رقم صفه با استفاده از درجه حرارت و طول روز  PDF    دانلود : 4797
  محمدرضا شهسواری 555-569
  بازدید: 627
  بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 
  سید حسین ثنایی نژاد ; علیرضا آستارایی ; مرجان قائمی ; پریسا میرحسینی ; حسین زارع 11-18
  بازدید: 2253
  اثرات آللوپاتی قیاق بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ریحان، سیاهدانه، زیره سبز، رازیانه، اسفرزه و پسیلیوم  PDF    دانلود : 6616
  محمد رضا اصغری پور 570-576
  بازدید: 1053
  تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور  PDF    دانلود : 3705
  علیرضا فرید حسینی ; علیرضا آستارایی ; سید حسین ثنایی نژاد ; پریسا میرحسینی موسوی 577-582
  بازدید: 984
  بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD  PDF    دانلود : 3524
  سمیه عباسی ; سعید ملک‌زاده شفارودی ; کمال غوث ; فرج ا... شهریاری 583-590
  بازدید: 607
  بررسی روند پر شدن دانه در ارقام نخود زراعی (Cicer arietinm L.) در شرایط تنش خشکی و مصرف کود نیتروژنه آغازگر  PDF    دانلود : 7408
  سیروس منصوری‏فر ; مراد شعبان ; مختار قبادی ; سید حسین صباغ‏پور 591-602
  بازدید: 638
  بررسی اثر کاربرد بیرونی پراکسید هیدروژن بر افزایش تحمل به خشکی گیاه گل‌تکمه‌ای(Gomphrena globosa L.)  PDF    دانلود : 5281
  مرتضی گلدانی ; مریم کمالی 603-613
  بازدید: 815
  واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسید سالیسیلیک  PDF    دانلود : 4639
  نورعلی ساجدی ; اسماعیل قلی نژاد 614-623
  بازدید: 887
  اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و 
  اکرم مهدی زاده ; محمد علی ابوطالبیان ; جواد حمزه یی ; گودرز احمدوند ; رعنا موسوی 19-29
  بازدید: 935