نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۱۱ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ جزئیات   PDF
abstract abیtract
جلد ۱۱ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۱۱ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ Abstract چکیده   PDF
Abstract Abیtract
جلد ۱۲ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۱۲ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
a abیtract
جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴ Abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ (Brassica napus) ارزیابی مدلهای تجربی و شاخصهای رقابت در تبهبندی ارقام کلزا چکیده   PDF
علی رضا صفاهانی لنگرودی , روزبه فرهودی
جلد ۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا چکیده   PDF
جعفر نباتی , محمد كافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی
جلد ۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای چکیده
راضیه علیزاده , محمدرضا طارقیان , سهراب محمودی , رضا طباطبایی نیم آورد
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا چکیده   PDF
جواد رضایی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی
جلد ۱۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica چکیده   PDF
امیر احمدی آغ تپه , احمد قنبری , علیرضا سیروس مهر , براتعلی سیاه سر , محمدرضا اصغری پور
جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم چکیده   PDF
مریم تاتاری , ملک مسعود احمدی , رضا عباسی علی کمر
جلد ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان چکیده   PDF
جواد حمزه ئی , حمید نجفی , مجید بابایی
جلد ۱۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) چکیده   PDF
فهیمه مردانی , حمیدرضا بلوچی , علیرضا یدوی , امین صالحی
جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴ اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود چکیده   PDF
زهرا سلیمانپور نقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده
جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶ اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و شاخص های فیزیولوژیکی رشد بادام‌زمینی تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی چکیده   PDF
علی سپهری , حسن شهبازی
جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ چکیده   PDF
محمدرضا شهسواری , طلعت یساری , امیرحسن امیدی
جلد ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت چکیده   PDF
بهاره پارسا مطلق , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , ذبیح اله اعظمی ساردویی
جلد ۱۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه چکیده   PDF
نازنین صف آراء , محمد رضا مرادی تلاوت , سید عطاءاله سیادت , احمد کوچک زاده , سید هاشم موسوی
جلد ۱۱ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک چکیده   PDF
محمود محمدی , همت اله پیردشتی , قاسم آقاجانی مازندرانی , سید یوسف موسوی طغانی
جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط چکیده   PDF
فاطمه حسن زاده اول , علیرضا كوچكی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی
جلد ۱۱ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) چکیده   PDF
محبوبه زاهد , سراله گالشی , ناصر لطیفی , افشین سلطانی , مهدی كلاته , رقیه السادات حسینی
جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC ۴۰۳ چکیده   PDF
هاجر باوی , محمدرضا مرادی تلاوت , سید عطاء‌الله سیادت , احمد کوچک‌زاده
جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶ اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرانک نوربخش , علیرضا نه بندانی
جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴ اثر تراکم کاشت، مقدار و تقسیط کود نیتروژن برخصوصیات کیفی و کارایی استفاده از نیتروژن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در رقابت با علف‌های‌هرز چکیده   PDF
موسی فولادوند , علیرضا یدوی
جلد ۱۲ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.) چکیده   PDF
نگار ظریف پور , محمد تقی ناصری پور یزدی , مهدی نصیری محلاتی
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max) چکیده   PDF
اسماعیل یساری , ساعده مظفری , عینعلی شفیعی , امید قاسمی چپی , حسین جعفرزاده زغال چالی
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.) چکیده   PDF
سعید حکم علی پور , رئوف سیدشریفی
جلد ۱۲ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare) چکیده   PDF
علیرضا باقری , محمد حسن راشد محصل , پرویز رضوانی مقدم
جلد ۱۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور چکیده   PDF
علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , حمید رضا خزاعی , كامران داوری , محمد زارع مهرجردی
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده چکیده   PDF
نفیسه اسدی نسب , پیمان حسیبی , حبیب اله روشنفکر , موسی مسکر باشی
جلد ۱۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد چکیده   PDF
غلامرضا دره کی , غلامرضا زمانی , محمدحسن سیاری
جلد ۱۲ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) چکیده   PDF
جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی
جلد ۱۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) چکیده   PDF
ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح الله حسن بیگی , مریم جانعلی زاده قزوینی
جلد ۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus) چکیده   PDF
فاطمه سلیمانی , گودرز احمدوند , بیژن سعادتیان
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) چکیده   PDF
محبوبه سردار , محمدعلی بهدانی , سید وحید اسلامی , سهراب محمودی
جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی چکیده   PDF
حمیدرضا سالمی , احمد سلیمانی پور , علیرضا توکلی
جلد ۱۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۴ اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) چکیده   PDF
پرویز رضوانی مقدم , محمدبهزاد امیری , حمیدرضا احیایی
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) چکیده   PDF
جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی
جلد ۱۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد چکیده   PDF
آزاده واعظ , علی خورگامی , منوچهر سیاح فر
جلد ۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم چکیده
احسان صحرایی , سید وحید اسلامی , مجید جامی الاحمدی
جلد ۱۲ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی چکیده   PDF
اسماعیل رضائی چیانه , علیرضا پیرزاد
جلد ۱۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس ۵۰۰ در منطقه کرج چکیده   PDF
محمد مهدی نخجوانی مقدم , الهام فرهادی اسکویی , سید حسین صدرقاین , ابراهیم نجفی
جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی چکیده   PDF
محمود حیدری , محمد رضا اصغری پور
جلد ۱۲ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری چکیده   PDF
سعید خانی نژاد , محمد کافی , جعفر نباتی
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) چکیده   PDF
عبداله ملافیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی
جلد ۱۱ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) چکیده   PDF
جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی
جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum L چکیده   PDF
ریحانه فرشید , غلامرضا زمانی , محمد علی بهدانی , احسان صحرایی
جلد ۱۲ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ اثر شوری و روش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم گلرنگ (Carthamustinctorius L.) بهاره چکیده   PDF
فاطمه بهادرخواه , سید عبدالرضا کاظمینی
جلد ۱۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج چکیده   PDF
المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عباس شهدی
جلد ۱۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۴ اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان چکیده   PDF
احمد رضا بلندی , حسن حمیدی
جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اثر فواصل آبیاری بر برخی شاخص‌های رشداکوتیپ‌های ریحان (. Ocimum basilicum L چکیده   PDF
مرتضی گلدانی
جلد ۱۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF
روح اله امینی , عادل دباغ محمدی نسب , الناز قلندرزاده
جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) چکیده   PDF
عزیزه فرجی مهمانی , بهروز اسماعیل پور , فاطمه سفید کن , سرور خرم دل
جلد ۱۲ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی چکیده   PDF
بتول مهدوی , سید علی محمد مدرس ثانوی , مجید آقاعلیخانی , مظفر شریفی , سید علی علوی اصل
جلد ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی چکیده   PDF
زینب زارعی , جهانفر دانشیان , علی خورگامی
جلد ۱۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ اثر محلول‌پاشی کیتوزان بر خصوصیات فیزیولوژیکی کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) تحت تنش خشکی چکیده   PDF
قدیر طاهری
جلد ۱۲ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید ۷۰۰S.C در شرایط محیطی شوشتر چکیده   PDF
زیبا زارعی , عادل مدحج , شاپور لرزاده
جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶ اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری چکیده   PDF
سیدعبداله محمدی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی
جلد ۱۱ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) چکیده   PDF
عادل مدحج , علی کیهانی
جلد ۱۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور چکیده   PDF
عزیز الله اردکانی , محمد آرمین , اسماعیل فیله کش
جلد ۱۲ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت چکیده   PDF
حسین سعیدی گراغانی , رستم یزدانی بیوکی , ندا سعیدی گراغانی , حمید سودایی زاده
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم چکیده   PDF
سید حسین میرطالبی , آرش کریمی , علی سلیمانی , مهران هودجی
جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ اثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف‌کش شوالیه به‌ منظور کنترل یولاف وحشی (Avena fatua L چکیده   PDF
محمد حسن راشد محصل , اکبر علی وردی
جلد ۱۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی) چکیده   PDF
داود امیدی نسب , محمدحسین قرینه , عبدالمهدی بخشنده , مهران شرفی زاده , علیرضا شافعی نیا , عزیزه سقلی
جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶ اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر چکیده   PDF
زهرا امین , سیف اله فلاح , علی عباسی سوركی
جلد ۱۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک‌های قلیایی چکیده   PDF
حامد بخرد , بتول مهدوی , اصغر رحیمی
جلد ۱۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و چکیده
اکرم مهدی زاده , محمد علی ابوطالبیان , جواد حمزه یی , گودرز احمدوند , رعنا موسوی
جلد ۱۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ اثر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و تراکم بر شاخص‌های رشدی و عملکرد موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) چکیده   PDF
علی سپهری , مریم صمدی
جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴ اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان چکیده   PDF
معصومه کوثری فر , غلامرضا خواجوئی‌نژاد , علی اکبر مقصودی مود , جلال قنبری
جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor) چکیده   PDF
رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان
جلد ۱۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L چکیده   PDF
محسن جهان , محمد‌بهزاد امیری , جواد شباهنگ , ‌محمد‌کاظم تهامی
جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴ اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای چکیده   PDF
رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان
جلد ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , حسین رجائی شریف آبادی , عباسعلی ناصریان
جلد ۱۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ چکیده   PDF
مجید نوروزی , سید عبدالرضا کاظمینی
جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶ اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی چکیده   PDF
اسماعیل رضائی چیانه , سرور خرم دل , آرزو مولودی , امیر رحیمی
جلد ۱۱ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) چکیده   PDF
رقیه سادات حسینی , سراله گاشی , افشین سلطانی , مهدی کلاته , محبوبه زاهد
جلد ۱۲ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) چکیده   PDF
رقیه سادات حسینی , سراله گاشی , افشین سلطانی , مهدی کلاته , محبوبه زاهد
جلد ۱۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک چکیده   PDF
محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فروغ دهقانی‌پور , محمدکاظم تهامی
جلد ۱۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثرات آللوپاتی قیاق بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ریحان، سیاهدانه، زیره سبز، رازیانه، اسفرزه و پسیلیوم چکیده   PDF
محمد رضا اصغری پور
جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه چکیده   PDF
محمود شور , فرزاد مندنی
جلد ۱۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه چکیده   PDF
محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , جبار فلاحی , رضا دیهیم فرد , فرنوش فلاح پور
جلد ۱۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره چکیده   PDF
مریم حاجی بابائی , فرهاد عزیزی
جلد ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) چکیده   PDF
شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی
جلد ۱۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثرات خاک‌ورزی و مدیریت فسفر بر لایه‌بندی فسفر در سیستم تولید ذرت دانه‌ای چکیده   PDF
مجید روزبه
جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum) چکیده   PDF
ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , هادی زرقانی
جلد ۱۱ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) چکیده   PDF
سید محمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده چکیده   PDF
طاهره خورسندی , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی
جلد ۱۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۴ اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد چکیده   PDF
رضا حیدری پور , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض آبادی
جلد ۱۱ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
روشنک شهریاری , محمد خواجه حسینی , سید مجید هاشمی نیا
جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) چکیده   PDF
پرویز رضوانی مقدم , سید محمد سیدی , مسعود آزاد
جلد ۱۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۴ اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مرادی مرادی , یاسر علی زاده
جلد ۱۱ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ ارزیابی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه گیاه دارویی سیاهدانه چکیده   PDF
مصطفی حیدری , حسین جهان تیغی
جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴ ارزیابی اثر تنش شوری بر فلئورسانس کلروفیل دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کاربرد برگی سالیسیلات چکیده
مریم محمدی چراغ آبادی , حبیب اله روشنفکر , پیمان حسیبی , موسی مسکرباشی
جلد ۱۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک چکیده   PDF
پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , علی نوروزیان , حمیدرضا احیایی
جلد ۱۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۴ ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل چکیده   PDF
حمید رضا خزاعی , احمد نظامی , بیژن سعادتیان , امید آرمندپیشه
جلد ۱۲ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ ارزیابی اثر کود های شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) چکیده   PDF
مرتضی گلدانی , سید فاضل فاضلی کاخکی
جلد ۱۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس ۷۰۴) و اسیدیته خاک چکیده   PDF
حمیدرضا چقازردی , غلامرضا محمدی , علی بهشتی آل آقا
جلد ۱۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea mays L.) چکیده   PDF
ابوطالب منظری توکلی , محمد خواجه حسینی , علی اصغر محمدآبادی
1 - 100 (427) 1 2 3 4 5 > >>