نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
جلد ۱۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چکیده 2328
سید حسین ثنایی نژاد ; علیرضا آستارایی ; مرجان قائمی ; پریسا میرحسینی ; حسین زارع
جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه چکیده   PDF 2258
كیوان فتحی امیرخیز ; حشمت امیدی ; سیاوش حشمتی ; لیلا جعفرزاده
جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: ۲- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری چکیده   PDF 1911
علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی
جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم چکیده   PDF 1899
سلیمان محمدی ; سلیمان پیغمبرنژاد ; سونیا عارفی
جلد ۱۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد چکیده   PDF 1634
علیرضا کوچکی ; مژگان ثابت تیموری
جلد ۱۲ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی چکیده   PDF 1496
اسماعیل رضائی چیانه ; علیرضا پیرزاد
جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه چکیده   PDF 1481
سیدرضا امیری‌ ده‌احمدی ; پرویز رضوانی مقدم ; حمیدرضا احیایی
جلد ۱۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ بررسی اثر تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و خصوصیات زراعی شنبلیله در تراکم‌های مختلف گیاهی در شرایط بیرجند چکیده   PDF 1356
رضا برادران ; مهرناز قهاری
جلد ۱۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) چکیده   PDF 1351
امیرحسین سعیدنژاد ; حمیدرضا خزاعی ; پرویز رضوانی مقدم
جلد ۱۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد چکیده   PDF 1344
مریم جهانی کندری ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; پرویز رضوانی مقدم
1 - 10 (10)