نویسنده = کامکار کامکار
تعداد مقالات: 34
1. ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10

10.22067/gsc.v6i1.1170

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ آستارائی آستارائی؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


2. ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 11-22

10.22067/gsc.v6i1.1171

اندرزیان اندرزیان؛ بخشنده بخشنده؛ بنایان اول بنایان اول؛ امام امام


3. تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 23-30

10.22067/gsc.v6i1.1172

بهرامی بهرامی؛ بی همتا بی همتا؛ سالاری سالاری؛ سلوکی سلوکی؛ یوسفی یوسفی؛ وهابی وهابی


4. اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 31-40

10.22067/gsc.v6i1.1173

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند


6. مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58

10.22067/gsc.v6i1.1175

تکاسی تکاسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آقاجانزاده آقاجانزاده؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


9. اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 79-88

10.22067/gsc.v6i1.1178

حسینی حسینی؛ ملافیلابی ملافیلابی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


13. اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) (

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 117-126

10.22067/gsc.v6i1.1182

قول لر عطا قول لر عطا؛ رئیسی رئیسی؛ نادیان نادیان


16. بررسی تاثیر شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری روی بنیه بذور حاصل از آنها

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 155-162

10.22067/gsc.v6i1.1186

مجیدی هروان مجیدی هروان؛ یدلرلو یدلرلو


17. بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus)

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 163-172

10.22067/gsc.v6i1.1187

موسوی سروینه باغی موسوی سروینه باغی؛ بهشتی بهشتی؛ جعفریانی جعفریانی


18. بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 173-182

10.22067/gsc.v6i1.1189

ناصری پور یزدی ناصری پور یزدی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


20. اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.)

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 193-204

10.22067/gsc.v6i1.1191

وفابخش وفابخش؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی


21. بررسی تاثیر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک چند رقم گندم متحمل به شوری

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 205-215

10.22067/gsc.v6i1.1192

یدلرلو یدلرلو؛ مجیدی هروان مجیدی هروان


22. تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 301-314

10.22067/gsc.v5i2.1152

صفاهانی صفاهانی؛ کامکار کامکار؛ زند زند؛ باقرانی باقرانی؛ باقری باقری


23. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 327-332

10.22067/gsc.v5i2.1154

فاضلی کاخکی فاضلی کاخکی؛ صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی؛ عزت احمدی عزت احمدی


24. آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در9 منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 333-342

10.22067/gsc.v5i2.1155

کامکار کامکار؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم