نویسنده = رئیسی رئیسی
تعداد مقالات: 109
2. اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234

10.22067/gsc.v6i2.2429

اقبالی اقبالی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


3. بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 235-244

10.22067/gsc.v6i2.2430

باقری باقری؛ بابائیان جلودار بابائیان جلودار؛ حسن نتاج حسن نتاج


4. ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 245-254

10.22067/gsc.v6i2.2431

بهدانی بهدانی؛ جامی الاحمدی جامی الاحمدی


5. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262

10.22067/gsc.v6i2.2432

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ ایزدی دربندی ایزدی دربندی


6. اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار (Calendula officinalis)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 263-270

10.22067/gsc.v6i2.2433

ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی؛ موسوی موسوی


7. تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 271-284

10.22067/gsc.v6i2.2434

کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ لکزیان لکزیان؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


8. اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 285-294

10.22067/gsc.v6i2.2435

خرم دل خرم دل؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قربانی قربانی


9. تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302

10.22067/gsc.v6i2.2436

خطیب خطیب؛ راشد محصل راشد محصل؛ گنجعلی گنجعلی؛ لاهوتی لاهوتی


10. اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 303-314

10.22067/gsc.v6i2.2437

رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ برومند رضا زاده برومند رضا زاده؛ محمد آبادی محمد آبادی؛ شریف شریف


13. اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 335-342

10.22067/gsc.v6i2.2440

ضیائی ضیائی؛ کافی کافی؛ خزاعی خزاعی؛ شباهنگ شباهنگ؛ سلیمانی سلیمانی


14. ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 343-352

10.22067/gsc.v6i2.2441

عزیزی عزیزی؛ نظامی نظامی؛ خزاعی خزاعی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


15. ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362

10.22067/gsc.v6i2.2442

قرخلو قرخلو؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زند زند؛ قنبری قنبری؛ دپرادو دپرادو


16. عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370

10.22067/gsc.v6i2.2443

کامل منش کامل منش؛ دری دری؛ قاسمی قاسمی؛ بی همتا بی همتا؛ درویش درویش


17. بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 371-382

10.22067/gsc.v6i2.2444

کمندی کمندی؛ نظامی نظامی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


18. مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 383-394

10.22067/gsc.v6i2.2445

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ سیاهمرگویی سیاهمرگویی؛ قرخلو قرخلو؛ راستگو راستگو؛ قائمی قائمی


19. بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 395-404

10.22067/gsc.v6i2.2446

کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ عزیزی عزیزی؛ خزاعی خزاعی


20. اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های 3F گندم دوروم

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 405-418

10.22067/gsc.v6i2.2447

گل آبادی گل آبادی؛ ارزانی ارزانی؛ میر محمدی میبدی میر محمدی میبدی


21. تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432

10.22067/gsc.v6i2.2448

محمدوند محمدوند؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پورطوسی پورطوسی


22. بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 433-442

10.22067/gsc.v6i2.2449

محمودی محمودی؛ کوچکی کوچکی؛ نظامی نظامی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی