نویسنده = کوچکی کوچکی
تعداد مقالات: 28
1. بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 167-176

10.22067/gsc.v8i1.7407

بهشتی بهشتی؛ سلطانی سلطانی؛ صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی


2. بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210

10.22067/gsc.v5i2.916

آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پهلوانی پهلوانی


3. بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220

10.22067/gsc.v5i2.917

امامی امامی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ قدرت نما قدرت نما؛ حافظیان حافظیان


4. بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 221-228

10.22067/gsc.v5i2.918

آینه بند آینه بند؛ آقاسی زاده آقاسی زاده؛ مسکر باشی مسکر باشی


5. تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 229-238

10.22067/gsc.v5i2.919

پارسا پارسا؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ قائمی قائمی


6. تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248

10.22067/gsc.v5i2.925

پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند


7. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258

10.22067/gsc.v5i2.926

تبریزی تبریزی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


8. واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 259-270

10.22067/gsc.v5i2.927

تدین تدین؛ امام امام


10. اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 281-290

10.22067/gsc.v5i2.929

جهان جهان؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ دهقانی پور دهقانی پور


11. مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 291-300

10.22067/gsc.v5i2.930

سلطانی سلطانی؛ رحیم زاده خوئی رحیم زاده خوئی؛ کوچکی کوچکی؛ جوانشیر جوانشیر


12. اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 357-366

10.22067/gsc.v5i2.1142

محلوجی محلوجی؛ gorban نور محمدی؛ اسدی اسدی؛ جعفری جعفری


13. اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18

10.22067/gsc.v5i1.891

آرمین آرمین؛ gorban نور محمدی؛ زند زند؛ باغستانی باغستانی؛ درویش درویش


14. تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 19-28

10.22067/gsc.v5i1.892

اسکندری اسکندری؛ آستارایی آستارایی


15. اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 29-36

10.22067/gsc.v5i1.893

اصغری‌پور اصغری‌پور؛ راشد محصل راشد محصل


16. اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46

10.22067/gsc.v5i1.894

اکرمیان اکرمیان؛ حسینی حسینی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1


17. بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52

10.22067/gsc.v5i1.895

پهلوانی پهلوانی؛ محمدحسن محمدحسن؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم


19. اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 69-76

10.22067/gsc.v5i1.897

حسینی حسینی؛ کوچکی کوچکی


20. بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد،

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 77-84

10.22067/gsc.v5i1.898

خزاعی خزاعی؛ ثابت تیموری ثابت تیموری؛ نجفی نجفی


21. بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96

10.22067/gsc.v5i1.900

زند زند؛ نظام‌آبادی نظام‌آبادی؛ پورآذر پورآذر؛ باقرانی ترشیز باقرانی ترشیز؛ ‌باغستانی ‌باغستانی


22. مقایسه آزمون‌های تراوش پتاسیم و هدایت الکتریکی

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 97-106

10.22067/gsc.v5i1.901

صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی


23. ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-120

10.22067/gsc.v5i1.902

عزیزی عزیزی؛ احمد نظامی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ خزاعی خزاعی


24. مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 133-142

10.22067/gsc.v5i1.904

کوچکی کوچکی؛ نصیری نصیری؛ کمالی کمالی


25. تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 143-154

10.22067/gsc.v5i1.905

گنجعلی گنجعلی؛ پرسا پرسا؛ حجّت حجّت