نویسنده = حق نیا حق نیا
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 82-89

10.22067/gsc.v8i1.7396

مرضیه محمدی آریا؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا


2. ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 1-10

10.22067/gsc.v6i1.1170

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ آستارائی آستارائی؛ سرچشمه پور سرچشمه پور


3. تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194

10.22067/gsc.v4i2.1260

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ سرچشمه پور سرچشمه پور