نویسنده = آستارایی آستارایی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 738-746

10.22067/gsc.v8i5.8015

پرویز رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ آستارایی آستارایی


2. اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 767-771

10.22067/gsc.v8i5.8018

علی رضا آستارایی؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


3. بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 855-861

10.22067/gsc.v8i5.8029

مظاهری نیا مظاهری نیا؛ آستارایی آستارایی؛ فتوت فتوت؛ منشی منشی


4. اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ قربانی قربانی؛ آستارایی آستارایی


5. بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 128-137

10.22067/gsc.v8i1.7403

قائمی قائمی؛ ثنایی نژاد ثنایی نژاد؛ آستارایی آستارایی؛ میرحسینی میرحسینی


6. تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 19-28

10.22067/gsc.v5i1.892

اسکندری اسکندری؛ آستارایی آستارایی