نویسنده = رضوانی مقدم رضوانی مقدم
تعداد مقالات: 18
1. بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 738-746

10.22067/gsc.v8i5.8015

پرویز رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ آستارایی آستارایی


2. تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 622-635

10.22067/gsc.v8i4.7955

علیرضا خداشناس؛ کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ صادقی صادقی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


3. ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 646-657

10.22067/gsc.v8i4.7957

علیرضا باقری؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


5. اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 225-243

10.22067/gsc.v8i2.7520

فلاحی فلاحی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


6. اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 12-19

10.22067/gsc.v8i1.7385

احمد بالندری؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ خزاعی خزاعی؛ قربانی قربانی؛ آستارایی آستارایی


7. تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 271-284

10.22067/gsc.v6i2.2434

کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ لکزیان لکزیان؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


8. مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 49-58

10.22067/gsc.v6i1.1175

تکاسی تکاسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آقاجانزاده آقاجانزاده؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد


9. بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 211-220

10.22067/gsc.v5i2.917

امامی امامی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ قدرت نما قدرت نما؛ حافظیان حافظیان


10. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258

10.22067/gsc.v5i2.926

تبریزی تبریزی؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


11. اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار(Cale`ndula officinalis L. )

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 315-326

10.22067/gsc.v5i2.1153

عامری عامری؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


12. آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در9 منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 333-342

10.22067/gsc.v5i2.1155

کامکار کامکار؛ کوچکی کوچکی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


13. بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 1-8

10.22067/gsc.v5i1.859

احترامیان احترامیان؛ بحرانی بحرانی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


14. تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242

10.22067/gsc.v4i2.1264

اویسی اویسی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ رستمی رستمی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


15. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385

10.22067/gsc.v4i2.1276

نجفی نجفی؛ کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ راستگو راستگو


16. اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 15-22

10.22067/gsc.v4i1.1315

حسینی حسینی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم


18. مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 129-142

10.22067/gsc.v3i1.1298

مهدوی دامغانی مهدوی دامغانی؛ کوچکی کوچکی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی