نویسنده = باغستانی باغستانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 594-605

10.22067/gsc.v8i4.7952

زند زند؛ باغستانی باغستانی؛ پوربیگی پوربیگی؛ صوفی زاده صوفی زاده؛ بنا کاشانی بنا کاشانی؛ دستاران دستاران؛ خیامی خیامی؛ لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی


2. بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210

10.22067/gsc.v5i2.916

آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پهلوانی پهلوانی


4. بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52

10.22067/gsc.v5i1.895

پهلوانی پهلوانی؛ محمدحسن محمدحسن؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم


5. تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242

10.22067/gsc.v4i2.1264

اویسی اویسی؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ رستمی رستمی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی