نویسنده = درویش درویش
تعداد مقالات: 3
1. عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 363-370

10.22067/gsc.v6i2.2443

کامل منش کامل منش؛ دری دری؛ قاسمی قاسمی؛ بی همتا بی همتا؛ درویش درویش


3. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 219-232

10.22067/gsc.v3i2.1306

مجیدی هروان مجیدی هروان؛ نورمحمدی نورمحمدی؛ درویش درویش؛ قاضی زاده قاضی زاده؛ ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی؛ کافی کافی