نویسنده = حسینی حسینی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. )

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 812-817

10.22067/gsc.v8i5.8023

فرزاد حسین پناهی؛ حسینی حسینی؛ پورامیر پورامیر؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی


2. بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 120-127

10.22067/gsc.v8i1.7400

قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ حسینی حسینی؛ جهانی جهانی؛ اسدی اسدی؛ عاقل عاقل؛ محمدآبادی محمدآبادی


3. اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 37-46

10.22067/gsc.v5i1.894

اکرمیان اکرمیان؛ حسینی حسینی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1


6. اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 69-80

10.22067/gsc.v3i1.1293

محمد کافی؛ احمد نظامی؛ حسینی حسینی؛ معصومی معصومی